Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Ga naar de buurt- of dorpskamer bij u in de buurt.

Waar kunt u wel en geen kwijtschelding voor aanvragen?

U kunt kwijtschelding aanvragen voor:

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)
 • Rioolheffing
 • Afvalstoffenheffing
 • Precariobelasting woonschepen en woonwagens

U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor:

 • Hondenbelasting
 • Afvalstoffenheffing voor een extra restcontainer
 • Afvalstoffenheffing voor een recreatiewoning
 • Naheffing parkeerbelasting
 • Toeristenbelasting
 • Watertoeristenbelasting
 • Belastingen voor bedrijfspanden

Voorwaarden

 • Uw inkomen is op of onder het niveau van een bijstandsuitkering. Uw netto besteedbare inkomen moet onder de wettelijke normen liggen.
 • U heeft als alleenstaande maximaal ongeveer € 3000 spaargeld. Of maximaal ongeveer € 4000 als u samenwoont.
 • U mag als alleenstaande ouder € 3300 spaargeld hebben.
 • U heeft geen voertuig (bijvoorbeeld een auto) die meer waard is dan € 3350.
 • U heeft geen overwaarde op uw koopwoning.
 • U heeft de aanslag niet langer dan 3 maanden geleden betaald.

Vraag kwijtschelding op tijd aan

Heeft u de aanslag al betaald?

Vraag kwijtschelding aan binnen 3 maanden nadat u betaald heeft. Is de aanslag langer dan 3 maanden geleden betaald? U heeft geen recht meer op kwijtschelding.

Heeft u de aanslag nog niet betaald?

U kunt op ieder moment kwijtschelding aanvragen. Ook over een aanslag van eerdere jaren, als u die nog niet hebt betaald. Dat is alleen mogelijk als u niet eerder kwijtschelding van diezelfde aanslag hebt gevraagd en daarover een beslissing van ons hebt gekregen.

Wanneer krijgt u bericht?

Heeft u digitaal kwijtschelding aangevraagd?

U krijgt direct een ontvangstbevestiging.

Heeft u schriftelijk kwijtschelding aangevraagd?

U krijgt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging.

Heeft u geen ontvangstbevestiging gekregen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden. Misschien is er iets fout gegaan, of is er een achterstand met het versturen.

Studenten en zzp-ers

Kwijtschelding voor studenten

Ligt uw inkomen op bijstandsniveau of lager? Vraag kwijtschelding aan. Komt het bedrag dat u op de bank hebt uit leningen vanuit de ‘Wet Studiefinanciering 2000’ en/of ‘Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten’? Dan geldt uw banksaldo niet als vermogen. Dit moet u wel kunnen bewijzen.

Kwijtschelding voor zzp-ers

Zelfstandige ondernemers kunnen kwijtschelding voor de privébelastingen aanvragen. De zakelijke lasten vallen hier altijd buiten. Bijvoorbeeld de lasten voor uw onderneming.

Het afhandelen duurt langer dan een normale aanvraag. Wij gebruiken namelijk de belastinggegevens van het jaar waarover u kwijtschelding aanvraagt. Deze gegevens zijn pas in het volgende jaar beschikbaar.

Aanslag wel of niet betalen?

Zodra wij uw aanvraag voor kwijtschelding binnen hebben, krijgt u uitstel van betaling. U hoeft niet te betalen, tot u van ons hebt gehoord wat onze beslissing is over uw verzoek. Dit uitstel geldt alleen voor aanslagen waarvoor u kwijtschelding kunt aanvragen. Betaal de heffingen, waarvoor u geen kwijtschelding aan kunt vragen, op tijd.

Kwijtschelding aangevraagd en toch een afschrijving?

Het kan gebeuren dat uw verzoek en de automatische incasso elkaar kruisen. Vraag uw bank de betaling terug te boeken. Dit heet storneren.

Niet eens met de beslissing over uw verzoek om kwijtschelding?

Dien binnen 10 dagen een beroepschrift in. Die 10 dagen tellen vanaf de datum die staat op onze brief waarin we uw kwijtscheldingsverzoek afwijzen.

Stuur uw beroepschrift naar

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden
Postbus 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Zet in het beroepschrift

 • Uw naam en adres.
 • Telefoonnummer waarop we u overdag kunnen bereiken.
 • De datum waarop het beroepschrift is geschreven.
 • Tegen welke beslissing u in beroep gaat.
 • Het subjectnummer en aanslagnummer.
 • De reden van het beroep.
 • Uw handtekening.

Met het beroepschrift stuurt u mee

 • Een kopie van onze afwijzingsbrief.
 • Bewijsstukken van alle redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Wanneer krijgt u bericht?

Als wij uw beroepschrift binnen hebben, sturen we u een ontvangstbevestiging. Daarin staat wanneer u onze beslissing kunt verwachten. Meestal is dit binnen 3 maanden. Als de beslissing later komt, laten wij u dat weten.

Automatisch kwijtschelding ontvangen

Dit heet ‘geautomatiseerde kwijtschelding’.

Geeft u geen toestemming voor geautomatiseerde kwijtschelding?

Ieder jaar vraagt u opnieuw kwijtschelding aan.

Geeft u wel toestemming voor geautomatiseerde kwijtschelding?

Als wij u na uw laatste verzoek kwijtschelding hebben gegeven, doen wij ieder jaar een toets bij:

 • De Belastingdienst
 • De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
 • De basisregistratie personen (BRP)
 • Het UWV

Deze toets doen wij voordat u de aanslag gemeentelijke belastingen krijgt. Wij kijken of u ook dit jaar recht hebt op kwijtschelding. We gebruiken daarvoor uw gegevens die op dat moment bekend zijn.

Uitslag: automatische kwijtschelding is mogelijk

Uit de toets blijkt dat u recht hebt op automatische kwijtschelding. Op de aanslag ziet u welke gemeentelijke belastingen u niet hoeft te betalen.

Uitslag: automatische kwijtschelding is niet mogelijk

U ontvangt een aanslag voor gemeentelijke belastingen. Deze moet u betalen.

Automatische kwijtschelding niet mogelijk voor ondernemers, studenten of eigenaren van een woning.

We hebben dan meer informatie nodig om te berekenen of u recht hebt op kwijtschelding. Als u kwijtschelding wilt ontvangen, moet u zelf een verzoek indienen.

Afgelopen jaren wel automatische kwijtschelding? Dit jaar niet?

Misschien is uw situatie veranderd, waardoor u geen recht meer hebt op automatische kwijtschelding. Wilt u kwijtschelding ontvangen, dan moet u zelf een verzoek indienen.

Andere regelingen als u weinig inkomen hebt

Wilt u weten op welke regelingen en toeslagen u recht hebt? Doe de check via de VoorzieningenWijzer.