Inhoudsopgave:

Voorwaarden voor een Bêd en Brochje

Voor het houden van een Bêd en Brochje heeft u een vergunning nodig. Indien u voldoet aan de volgende voorwaarden, dan kunt u een omgevingsvergunning (“Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”) aanvragen:

  • maximaal 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de woning (inclusief de aan-, uit- en bijgebouwen) tot ten hoogste 50 m², mag ingericht worden voor de voorziening
  • maximaal 4 slaapplaatsen in ten hoogste 2 van elkaar afgescheiden ruimten voor nachtverblijf mogen worden gebruikt
  • de exploitant is hoofdbewoner en moet er daadwerkelijk wonen
  • de kamers maken deel uit van het hoofdgebouw of van een daarvan onderdeel uitmakende aan- of uitbouw
  • reclame in de vorm van 1 naam ­aanduiding of logo met een lengte van niet meer dan 1 meter en een oppervlakte van niet meer dan 0.50 m² in de vorm van niet uitstekende gevelreclame is toegestaan en die reclame mag niet verlicht zijn
  • de activiteit mag niet leiden tot parkeer- en verkeersoverlast
  • de activiteit mag niet leiden tot hinder of overlast voor het woonmilieu
  • bij de beoordeling van de mate van overlast dienen tevens het woningtype en het karakter van de buurt of de wijk te worden betrokken
  • er moet voldoende bergruimte overblijven in of bij de woning

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op de website Overheid.nl (lokaal)

  • Beleidsregel “Bêd en Brochje in Leeuwarden 2016