Inhoudsopgave:

Netwerk onmisbaar in Nota Ruimte van Rijksoverheid

De 4 gemeenten willen dit Friese stedelijk netwerk sterker maken en vinden het netwerk onmisbaar in de Nota Ruimte van de Rijksoverheid. Daarom hebben zij de meerwaarde van het netwerk en de betekenis ervan voor Nederland omschreven in een document. De betrokken bestuurders van de 4 gemeenten gaan graag in gesprek met de Rijksoverheid, de provincie en andere Friese gemeenten om hun visie verder uit te werken en uit te voeren.

De meerwaarde van een Stedelijk Netwerk

Het Fries Stedelijk Netwerk bestaat uit Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek (de F4). Wij hebben samen een onmisbare functie in Noord Nederland op de thema’s wonen, economie en brede welvaart. Onze gezamenlijke ambitie is om dit netwerk nog sterker te maken. De F4 geven dit vorm door een Friese verstedelijkingsstrategie op te stellen, waarbij het Rijk en de provincie nadrukkelijk uitgenodigd zijn om aan te haken.

Voor de Friezen

Het Fries Stedelijk Netwerk kan en wil nog meer bijdragen aan het oplossen van de regionale en Nederlandse woningnood. We bieden hiermee starters en (nieuwe) Friezen een thuis in een groene, gezonde stedelijke omgeving. De F4 kunnen woningbouw op grote schaal realiseren zonder dat dit ten koste gaat van (teveel) ruimte voor landbouw en natuur.

De ontwikkelingen in de F4 gemeenten op het gebied van woningbouw en economie komen ten goede aan alle inwoners van Fryslân. Er wordt zo actief bijgedragen aan de leefbaarheid van de provincie en het in stand houden van de brede welvaart.

Inzetten op economische sectoren

De F4-gemeenten profiteren van veel agglomeratievoordelen: een ruimere arbeidsmarkt, meer potentiële en gespecialiseerde toeleveranciers, kennisuitwisseling en een ruimer aanbod aan werk en voorzieningen voor inwoners. De F4 zorgen er daarmee voor dat stedelijke voorzieningen in de nabijheid van alle Friezen zijn. De F4 willen vooral inzetten op economische sectoren die in staat zijn de belangrijke transities te ondersteunen. Voorbeelden daarvan zijn:

  • verduurzaming van de voedselvoorziening;
  • onderzoek en uitvoering van circulaire en biobased bouw;
  • watertechnologie en innovatieve zorgtechnologie.

De samenhang in voorzieningen versterkt ook het toeristisch potentieel. Naast woningbouw en economische samenwerking richten de F4 gemeenten zich op de ontwikkeling van campussen en het versterken van middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs en de ‘Universiteit van het Noorden’.

Betekenis voor Nederland

Nederland staat voor de opgave om tot 2031 ongeveer 1 miljoen woningen te bouwen. Het Fries Stedelijk Netwerk realiseert twee derde van de Friese woningbouwopgave van ongeveer 21.000 woningen. Voor de periode na 2031 zijn landelijk opnieuw 1 miljoen huizen nodig. Zonder de Lelylijn dragen de F4-gemeenten hieraan bij met 3 tot 4 grootschalige woningbouwlocaties met ten minste 15.000 woningen. Met de komst van de Lelylijn zijn zelfs 5 grootschalige woningbouwlocaties en in totaal 25.000 woningen mogelijk. Een verdergaande schaalsprong is denkbaar, maar over de betekenis daarvan gaan de gemeenten graag verder in gesprek met het Rijk in het kader van de Nota Ruimte, met de andere Friese gemeenten en Provincie Fryslân over het actualiseren van de Woondeal afspraken en de Provinciale Omgevingsvisie (POVI).

Meer informatie en contact

Meer informatie over het Fries Stedelijk Netwerkt leest u in de folder Fries Stedelijk Netwerk.

Wilt u meer weten, heeft u vragen of wilt u in gesprek met de gemeenten van het Fries Stedelijk Netwerk? Neem dan contact op met de gemeente Leeuwarden of stuur een e-mail naar: