Kan uw bezoek wachten aan het Gemeentehuis? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak. Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Fries Museum

Kolofon

www.leeuwarden.nl komt ta stân ûnder ferantwurdlikheid fan de gemeente Ljouwert.

Redaksje website

Gemeente Ljouwert

Auteursrjochten

It auteursrjocht en it databankerjocht op dizze website lizze by de gemeente Ljouwert. Dat jildt foar de ynhâld fan de website en foar de ynhâld fan gemeentlike dokuminten op dizze website. De gemeente Ljouwert jout eltsenien in net-eksklusyf gebrûksrjocht op de ynhâld en de gemeentlike dokuminten. Dat betsjut dat jo de ynhâld fan de website fergees kopiearje en fannijs (ek kommersjeel) publisearje kinne. Jo moatte josels dêrby wól hâlde oan de folgjende betingsten:

  • by wergebrûk ferwize jo nei www.leeuwarden.nl
  • by wergebrûk fermelde jo altiten de datum fan kopiearjen en wergebrûk

Op de website stiet ek ynhâld fan of makke troch tredden, lykas rapporten by in fergunningoanfraach, foto's, fideo's en oar byldmateriaal. Faak hat de gemeente dêr gjin auteursrjochten of databankrjochten op. Dy saken meie jo net werbrûke sûnder tastimming fan dy tredden.