Inhoudsopgave:

Overschrijven grafrecht

Het recht op een graf kan overgaan op een andere persoon. Dat kan in 2 situaties:
•    Als de rechthebbende daarvoor toestemming geeft.
•    Als de rechthebbende is overleden.

Het overschrijven van grafrecht op een andere persoon is bedoeld om het graf te behouden. Het kan ook zijn dat de nieuwe rechthebbende iemand anders in dat graf wil begraven.

Het grafrecht van een particulier graf kan overgaan naar een natuurlijke persoon of naar een rechtspersoon. Meestal is de nieuwe rechthebbende een erfgenaam of familielid van de oude rechthebbende. Of van degene die in het graf is begraven.

Als de oude rechthebbende nog leeft, moet die persoon een handtekening zetten voor het overschrijven. Daarnaast moet de beheerder van de begraafplaats instemmen met de overschrijving.

Verlengen grafrecht

Wilt u het grafrecht verlengen? Dan vraagt u dat aan vóór de einddatum. Als wij uw adres hebben, laten wij u weten dat het grafrecht afloopt. Dat bericht krijgt u minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar voor de einddatum.

U bent meestal niet verplicht het grafrecht te verlengen, maar soms wel. Bijvoorbeeld als u iemand wilt begraven in een graf waarop op dat moment minder dan 15 jaar grafrecht over is.

U verlengt het grafrecht van een particulier graf met minimaal 5 en maximaal 20 jaar.

Afstand doen van grafrecht

Als u het grafrecht niet verlengt, stopt het automatisch op de einddatum. U kunt ook eerder afstand doen van grafrecht. U verliest dan de rechten die u op dat moment hebt op een graf. U kiest zelf vanaf welke datum u afstand doet van het grafrecht.

Uitgifte grafrecht

Als u van de gemeente grafrecht krijgt, geldt dat voor minimaal 15 jaar. U kunt ook kiezen voor een langere periode. Er is geen maximale periode, maar grafrecht voor onbepaalde tijd is niet mogelijk.

Grafrechten laten vervallen

De gemeente kan grafrechten laten vervallen. Dat kan als de rechthebbende van een graf is overleden en het grafrecht niet binnen 1 jaar is overgeschreven. De gemeente kan grafrechten ook laten vervallen als de rechthebbende het graf ernstig verwaarloost of niet op tijd betaalt voor het grafrecht. U krijgt wel eerst een waarschuwing. Het grafrecht stopt automatisch op de einddatum of eerder, als de rechthebbende afstand doet van het grafrecht.

Kosten

Grafrechten per jaar Kosten
1e afdeling Noorderbegraafplaats 1 diep € 282,47
1e afdeling Noorderbegraafplaats 2 diep € 353,08
Overige begraafplaatsen en 2e afdeling Noorderbegraafplaats 1 diep € 141,23
Overige begraafplaatsen en 2e afdeling Noorderbegraafplaats 2 diep € 176,53
Kindergraf 1 diep € 70,61
Kindergraf 2 diep € 88,26
Urnengraf € 141,23
Urnennis € 70,61
Overgangsregeling verlenging 1e afdeling gevestigd voor 1 januari 2010 € 179,87
Overgangsregeling verlenging 1e afdeling gevestigd voor 1 januari 2010 2 diep € 224,83
Opgraven, ruimen en schudden Kosten
Ruimen van een graf of opgraven van een individueel lijk € 971,32
Ruimen van een kindergraf of opgraven van een individueel kinderlijk € 485,66
Opgraven van een lijk binnen de termijn van grafrust € 1.942,64
Opgraven van een kinderlijk binnen de termijn van grafrust € 971,32
Opgraven van asbussen uit een graf € 278,53
Verwijderen van asbussen uit een urnennis € 139,24
Op- en herbegraving van asbussen uit een graf in geval van een bijzetting € 278,53
Verstrekking van een beenderkistje € 152,46
Verstrekking van een lijkkist € 533,69

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

  • Verordening gemeentelijke begraafplaatsen
  • Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen
  • Verordening begraafrechten