Inhoudsopgave:

Invasieve exoten

In de gemeente Leeuwarden komen verschillende exoten voor. Dit zijn planten en/of dieren die van nature niet in Nederland voorkomen. Sommige exoten vormen een bedreiging voor onze natuur. Dit worden invasieve exoten genoemd.

Welke soorten komen voor?

De meest voorkomende soorten zijn de Japanse duizendknoop en de Reuzenberenklauw. Maar ook de eikenprocessierups, Springbalsemien en de Grote Waternavel komen voor.

Waarom vormen ze een probleem?

Het belangrijkste probleem van deze invasieve exoten is dat ze andere planten verdringen. De Japanse duizendknoop heeft ook zeer hardnekkige wortels. Ze zijn zo sterk dat ze door het asfalt, riolering, stenen en door funderingen heen kunnen breken. Het sap van de Reuzenberenklauw kan blaren geven op de huid of leiden tot ernstige brandwonden in combinatie met zonlicht. De eikenprocessierups is in 2018 voor het eerst gezien in de gemeente Leeuwarden. Deze rupsen kunnen voor klachten zorgen zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen en luchtwegen.

Wat doet de gemeente?

De gemeente is bezig met het inventariseren van deze invasieve exoten. Door het in kaart brengen weten we hoe groot het probleem is en waar welke exoot zich bevindt. Daar passen we dan de juiste maatregelen, zoals bestrijding, op aan.

Invasieve exoot op gemeentegrond?

Wanneer u een invasieve exoot aantreft op gemeentegrond, kunt u dit melden. Voor het melden van de Grote Waternavel kunt u contact opnemen met Wetterskip Fryslân.

Invasieve exoot op eigen grond?

De gemeente bestrijdt geen invasieve exoten op particulier terrein, hiervoor kunt u geen melding maken bij de gemeente Leeuwarden.

Japanse duizendknoop verwijderen uit eigen tuin?

De meest voorkomende invasieve exoot in particuliere tuinen is de Japanse duizendknoop. Wanneer u deze aantreft en wilt verwijderen uit uw tuin, gooi deze dan niet in de groene container, maar in de grijze container. Dat geldt zowel voor de plant als de wortels. In het groenafval groeit de plant namelijk gewoon door en wordt zo ook weer verder verspreid.

Meer weten?

Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vindt u meer informatie over de bestrijding van invasieve exoten (landplanten en water- en oeverplanten).

Maaien

Om onze flora en fauna meer ruimte te geven maaien we sinds vorig jaar anders en minder vaak. Door het toepassen van verschillende maaivormen krijgen insecten, planten en kruiden meer ruimte. Maaien is maatwerk. Voetbal-, speel- en recreatieveldjes vallen buiten het nieuwe maaibeheer. Op de interactieve maaikaart ziet u waar en hoe wordt gemaaid. Door onderhoud van het systeem kunt u op dit moment geen gebruik maken van deze kaart. Probeer het op een later moment nog een keer, of neem contact op met de gemeente Leeuwarden via telefoonnummer 14 058.

De veelgestelde vragen leest u in het volgende document:

Maaien in Grou

Vanaf juli 2020 worden een aantal wegbermen en grasvelden in Grou minder vaak of anders gemaaid. Met deze nieuwe aanpak wil de gemeente de diversiteit van flora en fauna stimuleren. Samen met Grou2030 heeft de gemeente bepaald welke stukken gras in het dorp anders gemaaid gaan worden.
Deze kaart vindt u hieronder:

Grasdepot

Omdat het afgemaaide gras niet direct afgevoerd kan worden, zal dit tijdelijk worden opgeslagen bij een grasdepot. Binnen 7 dagen zal dit worden verwijderd en afgevoerd.

Operatie Steenbreek (meer groen, minder steen)

Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen.

 

De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en andere dieren.

Meer weten?

Biodiversiteit

De gemeente bevordert op diverse manieren de biodiversiteit en heeft daarvoor richtlijnen ontwikkeld. Zo wordt er bij het groen- en waterbeheer volgens de “Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen” gewerkt.

 

Ook worden oevers minder vaak gemaaid zodat beplanting, die hier van nature voorkomt, zich kan ontwikkelen.

 

Daarnaast dragen verschillende dieren bij aan de biodiversiteit, zoals bijen, vlinders en libellen, maar ook vogels. Meer informatie over hoe de gemeenten biodiversiteit toepast, vindt u in het rapport “Groen, gezond voor mens een dier”.

Eetbaar Leeuwarden (volks-, moes- en vlindertuinen)

Eetbaar Leeuwarden is een gezamenlijk project van de Friese Milieu Federatie, Nordwin College en de gemeente Leeuwarden waar lokale eetbare initiatieven worden ondersteund en waar mogelijk ook gefaciliteerd.

Meer weten?

Op de website Eetbaar Leeuwarden vindt u meer informatie.
Er zijn diverse initiatieven in de gemeente Leeuwarden. Als bewoner kunt u ook eetbare initiatieven aandragen, zoals volkstuinen, moestuinen, e.d.

Bijzondere bomen Rengerspark en Oude Stadsbegraafplaats

Het Rengerspark is, samen met de naastgelegen algemene begraafplaats Spanjaardslaan, uitgegroeid tot een lommerrijk gebied met een schat aan oude bomen.
Het Rengerspark wordt geroemd om de grote verzameling aan boomsoorten. Het onderstaande kaartje met namenlijst nodigt u uit om kennis te nemen van de talrijke oude en soms bijzondere boomsoorten. Ter plaatse vindt u aan diverse bomen naamplaatjes.

Groen Leeft in Leeuwarden

Een groene omgeving maakt wonen, werken en recreëren extra prettig. Omdat het er mooi uitziet, bijdraagt aan een gezond klimaat, goed is voor de natuur, hittestress tegengaat en water afvoert én opvangt. Daarom investeert de Gemeente Leeuwarden iedere dag in het onderhouden, uitbreiden en verbeteren van het groen.

 

Op de website Groen Leeft in Leeuwarden kunt u meer informatie vinden.

Wet- en regelgeving

  • Bebouwde komgrenzen van de Wet natuurbescherming.
  • Collegevoorstel Lijst monumentale en waardevolle bomen gemeente Leeuwarden 2020.
    De lijst staat onder de externe bijlagen of kijk op de websitepagina “Bomen kappen”.
  • Nadere regels bomen en compensatie groen.
  • Algemene Plaatselijke verordening. Afdeling 3; Het bewaren van houtopstanden (3).

Bovenstaande wet- en regelgeving kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.

Daarnaast is er meer informatie te vinden in de volgende documenten: