Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Trouwe en registrearre partnerskip

Om trouwe te kinnen moatte jo in tal saken regelje. Foar sawol trouwe as registrearre partnerskip jilde deselde rigels. Wêr't yn dit artikel sprutsen wurdt oer trouwe, kinne jo ek registrearre partnerskip lêze.