Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Subsydzje Aktiviteiten buert-, wyk- en doarpshuzen

Binne jo in stifting of feriening fan in buert-, wyk- of doarpshûs? Dan kinne jo dêr jo jierlikse subsydzje oanfreegje.

As jo foar dizze regeling jo subsydzje digitaal oanfreegje wolle, dan moatte jo it ynfolle en ûndertekene bylageformulier (pdf) ynskenne en taheakje as bylage. As der sprake is fan dûbele gegevens, dan kinne jo yn it bylageformulier ferwize nei it digitale oanfraachformulier.