Lion

Subsydzje Aktiviteiten buert-, wyk- en doarpshuzen

Binne jo in stifting of feriening fan buert-, wyk- of doarpshûs? Jo kinne hjir jo jierlikse subsydzje oanfreegje.

As jo foar dizze regeling jo subsydzje digitaal oanfreegje wolle, dan moatte jo it ynfolle en ûndertekene bylageformulier (pdf) ynskenne en taheakje as bylage. As der sprake is fan dûbele gegevens, dan kinne jo yn it bylageformulier ferwize nei it digitale oanfraachformulier.