Snel naar:

Beleidskader wonen in dorpen

Van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 lag het ontwerp ‘Beleidskader Wonen in de dorpen’ van de gemeente Leeuwarden ter inzage. De gemeente heeft daarin nieuw woonbeleid voor de dorpen opgesteld om meer beweging in de woningmarkt te krijgen. De gemeente heeft de reacties verzameld en daarop gereageerd in een zogenoemde reactienota. Het beleidskader en de reactienota heeft het college van b. en w. ter besluitvormging aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over het beleidskader Wonen in de dorpen. Wanneer dat gebeurt is nog niet bekend. Er komt namelijk een nieuwe gemeenteraad in verband met de verkiezingen.

Beleidskader Wonen in de Dorpen

Net als in grote delen van Nederland zit ook in de dorpen in de gemeente Leeuwarden de woningmarkt op slot. Er staan weinig woningen te koop en de huizenprijzen zijn de afgelopen jaren tot recordhoogte gestegen. In de huurwoningmarkt is minder doorstroming, met name de jongvolwassenen kunnen geen zelfstandige woning vinden of betalen. Dit vindt de gemeente Leeuwarden een ongewenste situatie. Om meer inzicht te krijgen in de woningbehoefte in de dorpen heeft de gemeente in februari 2021 een vragenlijst uitgezet, waarin de dorpsbewoners hun woonwensen en – behoeften kenbaar konden maken. Maar liefst 1.946 huishoudens hebben hieraan bijgedragen. De resultaten van de ingevulde vragenlijsten zijn geanalyseerd en zijn een informatiebron geweest voor het ontwerp Beleidskader Wonen in de dorpen.

Analyse

Uit de analyse bleek dat met name jongvolwassenen moeite hebben om een huur- of betaalbare koopwoningen te vinden, waardoor ze langer dan gewenst thuis bij hun ouders blijven wonen. Daarnaast geven ook veel huishoudens aan graag een volgende stap te willen zetten naar bijvoorbeeld een vrijstaande woning, maar dat er weinig aanbod is voor de juiste prijs. De ouderen die een verhuiswens hebben, hebben aangegeven dat er weinig levensloopgeschikte woningen beschikbaar zijn.

Ruimte

Om beweging in de woningmarkt in de dorpen te krijgen, biedt de gemeente ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied om woningen toe te voegen. Dit kan op diverse manieren, onder meer door herbestemming, splitsing en verdichting. Bij plannen buiten het bebouwd gebied, maar wel aansluitend aan bestaand bebouwd gebied, gaat de gemeente graag in gesprek met initiatiefnemers. Bij woningbouwplannen buiten het bebouwd gebied vindt de gemeente het belangrijk dat een segment wordt toegevoegd voor doelgroepen waarvoor nu te weinig passend aanbod is in de woningmarkt. In het beleidskader worden geen nieuwe gebieden aangewezen, waar woningbouwplannen kunnen worden gerealiseerd.

“Ik vind het belangrijk dat plannen van onderop komen en met het dorp worden afgestemd”, legt wethouder Hein de Haan uit. “Ik roep de dorpen daarom op om met plannen te komen en ga daarover graag met hen in gesprek. Zo kunnen we samen kijken hoe we zorgen voor een betere doorstroming in de woningmarkt en iedereen een (t)huis kunnen bieden in de dorpen.”

Digitale informatiebijeenkomst 17 januari 2022

De gemeente organiseerde een digitale informatiebijeenkomst voor dorpsbewoners, dorpsbelangen en andere betrokkenen op maandag 17 januari 2022.  Deze kunt u terugkijken op de website mhban.vl/wonenindorpen.

Volkshuisvestingsvisie

Vitale en veerkrachtige wijken en dorpen in de gemeente Leeuwarden. Dat is wat we willen bereiken met de volkshuisvestingsvisie. Een visie waarmee we als gemeente meer willen sturen op het sociale segment van de woningmarkt. Dat zijn de sociale huurwoningen van corporaties en particulieren met een huurprijs tot € 737,14 en huurders uit inkomensgroepen tot € 43.574. Wat vinden wij belangrijk? Een veilige, betaalbare en gevarieerde woonomgeving waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een omgeving waarin iedereen, of je nu een laag of hoog inkomen hebt, een (t)huis kan vinden. En niet je portemonnee bepaalt waar je woont. Een ‘ongedeelde samenleving’ noemen we dat. De volkshuisvestingsvisie is de basis voor meerjarenafspraken en de jaarlijkse prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. In de volkshuisvestingsvisie zijn 6 thema’s uitgewerkt:

  • betaalbaar wonen;
  • kwaliteit van het wonen;
  • volhoudbaar wonen;
  • voldoende aanbod;
  • oud worden in de eigen woning;
  • als wonen niet vanzelfsprekend is.

Volkshuisvestingsvisie

Bijlagen bij de volkshuisvestingsvisie

Vragen over woonbeleid

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Remco Deelstra of Aletta Kalma via het telefoonnummer 14 058 of stuur een e-mail naar wonen@leeuwarden.nl.