Inhoudsopgave:

Kennisgeving van voorgenomen verkoop van grond

Het gaat om de volgende kadastrale percelen:

  • Gemeente Grouw sectie A 8061 dls, groot 158 m2.
  • Gemeente Grouw sectie C 2390, groot 144 m2.
  • Gemeente Grouw A 8061 dls, groot 61 m2.
  • Gemeente Grouw A 8159, groot 16 m2.

De gegadigden willen de percelen grond/water gaan gebruiken voor erfuitbreiding van hun huidige perceel.

Twee serieuze gegadigden

Door een uitspraak van de Hoge Raad moet de gemeente bij de uitgifte van grond gelijke kansen geven aan geïnteresseerden. Een selectieprocedure hoeft niet als vooraf vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts één gegadigde voor de grond in aanmerking komt.

De gemeente meent dat in dit geval de uitzonderingsregel, zoals genoemd in het arrest, van toepassing is en er sprake is van maar twee gegadigden, gelet om de volgende reden.

De gemeente is van mening dat er in dit geval sprake is van maar twee serieuze gegadigden, omdat het verkochte slechts aan twee woningpercelen grenst en aangemerkt kan worden als restperceel/groenstrook.

Niet eens met voornemen?

Iedere andere gegadigde die vindt dat hij ook voor dit recht in aanmerking zou moeten komen, dient binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie (10 juli 2024) een kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot deze zaak bij de rechtbank Noord-Nederland.

Vragen?

Vul het ‘Reactieformulier Grond en Vastgoed’ in. Het publicatienummer is: 2023-140405.