Inhoudsopgave:

Registratie van partijnamen

Een registratie van een partijnaam moet uiterlijk op maandag 19 december 2022 zijn ingediend en de waarborgsom moet volledig betaald zijn voor 20 december 2022.

 

Kandidaatstelling

Om mee te kunnen doen aan de verkiezingen Provinciale Staten, worden door politieke partijen kandidatenlijsten ingeleverd.

Partijen en kandidaten Provinciale Statenverkiezing bekend

Op vrijdag 3 februari 2023 heeft het centraal stembureau de kandidatenlijsten vastgesteld. In Fryslân doen 17 partijen mee aan de Provinciale Statenverkiezing op 15 maart 2023.

 

In het proces verbaal vindt u de namen van alle partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezingen.

Kandidaatstelling

Maandag 30 januari 2023 was de dag van de kandidaatstelling. Tussen 09.00 en 17.00 uur moesten de kandidatenlijsten persoonlijk worden ingeleverd bij het centraal stembureau, Oldehoofsterkerkhof 2, te Leeuwarden.

Openbare zitting

In een openbare zitting (bijeenkomst) werd door het Centraal Stembureau beslist of de kandidatenlijsten geldig zijn. Ook werden de lijstnummers toegekend:

Partijen en lijstnummers verkiezingen Provinciale Staten (PDF, 88.26 KB)

Op vrijdag 3 februari 2023 was de zitting. Vanaf 17.00 uur in het Stadhuis, Hofplein 38, te Leeuwarden.

Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)

De verkiezingssoftware die u gebruikt voor de kandidaatstelling (OSV) wordt gratis beschikbaar gesteld in de loop van december door de Kiesraad.

Wat is OSV?

Met OSV kunt u makkelijk de formulieren maken en printen. Op de dag van de kandidaatstelling levert u alle originele geprinte en ondertekenende documenten op papier in. De bestanden uit OSV levert u in op een USB- stick. Een beveiligde USB stick kunt u lenen van de gemeente. Is u partij bekend bij de gemeente? dan ontvangt u deze per post. Door de softwareleverancier worden digitale bijeenkomsten georganiseerd via het programma Teams. Tijdens deze bijeenkomsten wordt uitleg over het gebruik van OSV (software) gegeven en u kunt uw vragen stellen.

Aanmelden

Politieke partijen kunnen zich aanmelden voor een bijeenkomst. Na uw registratie ontvangt u een uitnodiging met een link voor een Teams sessie (digitale bijeenkomst).

Kosten

Voor partijen zijn deze bijeenkomsten gratis.

Waar moet u als kandidaat aan voldoen?

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent 18 jaar of ouder. Minderjarigen mogen geen kandidaat zijn, tenzij zij op het moment van toelating tot de Provinciale Staten meerderjarig zijn.
 • U bent inwoner van de provincie Fryslân. Kandidaten die niet in de provincie Fryslân wonen mogen alleen kandidaat zijn, als zij een verklaring inleveren waarin staat dat zij in de provincie Fryslân gaan wonen zodra zij benoemd worden in Provinciale Staten.
 • De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op meer dan 1 van de lijsten die voor deze verkiezing zijn ingeleverd.

Ondersteuningsverklaringen

Zit uw partij niet in de Provinciale Staten van Fryslân? Dan moet u ten minste 30 ondersteuningsverklaringen van kiezers inleveren. De ondersteuningsverklaringen kunnen worden afgelegd door kiesgerechtigde inwoners van de Provincie Fryslân in de eigen woongemeente bij de afdeling Burgerzaken vanaf maandag 16 januari 2023 tot en met maandag 30 januari 2023.

Hoe werkt het?

 • Een ondersteuningsverklaringen maakt u met de OSV (software).
 • Zorg ervoor dat de kandidatenlijst definitief is, voordat u de ondersteuningsverklaringen print en bij de gemeente laat ondertekenen.
 • Het is belangrijk dat bij het inleveren de volgorde van de kandidaten op de lijst hetzelfde zijn als de kandidaten op de ondersteuningsverklaringen.
  • Is de volgorde niet hetzelfde? Dan moeten de ondersteuningsverklaringen opnieuw worden afgelegd.
 • U geeft een geprinte ondersteuningsverklaring aan een ondersteuner.
 • Deze gaat met de verklaring en een geldig identiteitsbewijs naar het gemeentehuis in de woongemeente, afdeling Burgerzaken.
 • De ondersteuner ondertekent de verklaring aan de balie in het bijzijn van een medewerker Burgerzaken.
 • Na controle krijgt de ondersteuner de gestempelde verklaring terug.
 • De ondersteuner levert de verklaring bij degene die het document inlevert in.
 • De 30 verklaringen worden op de dag van kandidaatstelling ingeleverd.

Een aantal adviezen:

 • Lever een aantal extra verklaringen in.
 • Komt u met een grote groep ondersteuners naar het gemeentehuis? Bij de meeste gemeenten kunt u een afspraak maken. Zo voorkomt u lange wachttijden.

Waarborgsom kandidaatstelling

Waarborgsom

Zit uw partij niet in de Provinciale Staten van Fryslân? Dan moet u een waarborgsom van € 1.125,00 betalen voor de kandidaatstelling. U maakt dit uiterlijk maandag 16 januari 2023 om 23.59 uur over op rekeningnummer NL87BNGH0285004867, ten name van Gemeente Leeuwarden.

Vermeld hierbij de volgende gegevens:

 • Waarborgsom kandidaatstelling PVS2023.
 • Uw partijnaam en het adres waar het ontvangstbewijs naar toe gezonden moet worden.

Teruggave waarborgsom na de verkiezingen

Heeft u de waarborgsom betaald maar levert u geen geldige kandidatenlijst in? Dan krijgt u de waarborgsom terug. U krijgt de waarborgsom niet terug als het aantal behaalde stemmen lager dan 75% van de kiesdeler is en aan uw partij geen zetel is toegewezen. (De kiesdeler is het aantal stemmen gedeeld door het aantal zetels. Het aantal zetels is 43).

Overzicht van de in te leveren stukken bij de kandidaatstelling

 • Een kandidatenlijst model H.
 • Een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering model H3-1.
  • Met deze verklaring wordt de bevoegdheid verleend aan degene die de documenten inlevert om boven de lijst de geregistreerde aanduiding van de groepering te plaatsen.
 • Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9)
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat en van degene die de documenten inlevert.
 • Eventueel: verklaring(en) van vestiging.
 • Eventueel: 30 ondersteuningsverklaringen.
 • Eventueel: bewijs van betaling waarborgsom.

Zittingen centraal stembureau en ter inzage legging

Op dinsdag 31 januari 2023 om 16.00 uur werd door het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten beoordeelt.

 

Degene die de documenten inlevert kreeg dan nog 2 dagen de gelegenheid om verzuimen te herstellen op de bij wet geregelde tijden:

 • Woensdag 1 februari 2023 van 09.00 – 17.00 uur.
 • Donderdag 2 februari 2023 van 09.00 – 17.00 uur.

Niet opgeloste verzuimen kunnen gevolgen hebben voor een individuele kandidaat of voor de gehele lijst.

Openbare zitting

Op vrijdag 3 februari 2023 stelde het centraal stembureau in een openbare zitting om 17.00 uur de lijsten definitief vast. De zitting vond plaats in het Stadhuis, Hofplein 38, 8911 HJ  Leeuwarden. Tijdens deze zitting werden ook de lijstnummers vastgesteld. Iedere belanghebbende kon daarna tot uiterlijk dinsdag 7 februari 2023 beroep instellen bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak.

 

De ingeleverde kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen voor de Provinciale Statenverkiezing van Fryslân liggen na de zitting van het centraal stembureau op dinsdag 31 januari 2023 voor iedereen ter inzage bij de afdeling Burgerzaken, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden.

Uitslag

Voorlopige uitslag

Op woensdag 15 maart 2023 wordt alleen de voorlopige uitslag op partijniveau gepresenteerd. De voorlopige uitslag is altijd onder voorbehoud. De zittingen van de gemeentelijke stembureaus vinden pas de volgende dag, op donderdag 16 maart 2023 centraal plaats. In sommige gemeenten betekent dit ook dat er pas op die dag (centraal) de stemmen per kandidaat worden geteld. De definitieve uitslag kan daardoor afwijken van de voorlopige uitslag.

Definitieve uitslag

De definitieve uitslag wordt op donderdag 23 maart 2023 om 16.00 uur bekend gemaakt tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau.

Zetelverdeling

De Provinciale Staten van de provincie Fryslân bestaan uit 43 zetels. Bij de berekening van restzetels wordt uitgegaan van het grootste gemiddelde. Meer informatie vindt u op de website van de kiesraad.

Vragen?

Vragen over de Provinciale Statenverkiezingen

Neem contact op met het bureau verkiezingen van de gemeente Leeuwarden of met de Kiesraad.

Vragen over OSV

 • Neem voor algemene vragen contact op met de gemeente Leeuwarden.
 • Neem voor technische vragen contact op met de Helpdesk van Election B.V. via telefoonnummer 0318-765000.