Inhoudsopgave:

Registratie van partijnamen

Een registratie van partijnaam moet uiterlijk op maandag 19 december 2022 zijn ingediend en de waarborgsom moet uiterlijk op maandag 19 december 2022 om 23.59 uur zijn betaald.

Voor meer informatie over registratie van partijnamen, ga naar de pagina Informatie voor politieke partijen.

Kandidaatstelling

Maandag 30 januari 2023 is de dag van de kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezing. Tussen 09.00 en 17.00 uur moeten de kandidatenlijsten persoonlijk worden ingeleverd bij het centraal stembureau, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden.

Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)

De verkiezingssoftware die u gebruikt voor de kandidaatstelling (OSV) wordt gratis beschikbaar gesteld door de Kiesraad. In de loop van december zal de Kiesraad de software op de website beschikbaar stellen.

 

Met de OSV kunt u gemakkelijk de benodigde formulieren maken en printen. Ook maakt u met OSV de bestanden die u moet inleveren op de dag van kandidaatstelling. Door de softwareleverancier worden digitale bijeenkomsten georganiseerd. In de bijeenkomsten wordt uitleg over het gebruik van de software gegeven.

Aanmelden

Politieke partijen kunnen zich aanmelden voor een instructiebijeenkomst. Na registratie ontvangt u een uitnodiging met een link voor een Teams sessie. Tijdens de uitleg kunt u vragen stellen.

Kosten

Voor partijen zijn de instructiebijeenkomsten gratis.

 

Op de dag van kandidaatstelling levert u alle originele geprinte en ondertekende documenten op papier in. De bestanden uit OSV levert u in op een USB-stick. Een beveiligde USB stick kunt u lenen van de gemeente. De bij de gemeente bekende partijen krijgen deze per post toegezonden.

Vereisten kandidaten voor Provinciale Staten

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit
 • U bent 18 jaar of ouder
  Minderjarigen mogen kandidaat zijn, tenzij zij op het moment van toelating tot de Provinciale Staten meerderjarig zijn.
 • Inwoners van de provincie Fryslân
  Kandidaten die niet in de provincie Fryslân wonen mogen kandidaat zijn. Dit mag alleen als zij een verklaring inleveren waarin staat dat zij in de provincie Fryslân gaan wonen zodra zij benoemd worden in Provinciale Staten.
 • De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op meer dan 1 van de lijsten die voor deze verkiezing zijn ingeleverd.

Controle kandidatenlijsten

Ter voorbereiding op de kandidaatstelling kunt u de benodigde documenten voor de kandidaatstelling vooraf laten controleren. Dit kan in de week van 16 januari.

Na de controle hoort u of alle stukken compleet zijn en wat u eventueel nog moet aanvullen. Wanneer u hiervan gebruik maakt bent u nog steeds verplicht de kandidatenlijst persoonlijk in te leveren op de dag van kandidaatstelling.

 

De dag van kandidaatstelling is op maandag 30 januari 2023 tussen 09.00 en 17.00 uur. Voor de voor controle en inlevering op de dag van kandidaatstelling moet u een afspraak maken. Mail hiervoor uw partijnaam, naam, adres en telefoonnummer aan verkiezingen@leeuwarden.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Nummering van kandidatenlijsten

De lijstnummering is geregeld in de Kieswet. Daarin staat dat eerst de zittende partijen in de Provinciale Staten een lijstnummer krijgen. De partij die bij de vorige verkiezingen het meeste aantal stemmen haalde krijgt nummer 1.

Daarna krijgen alle overige partijen een lijstnummer op basis van loting. De loting vindt plaats op vrijdag 3 februari 2023 tijdens de zitting van het centraal stembureau. Tijdens deze zitting wordt ook gekeken naar de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten.

Verklaring van instemming

Bij de kandidatenlijst moet van iedere kandidaat een schriftelijke verklaring van instemming worden ingeleverd.

Hou hierbij rekening met het volgende:

 • De verklaring van instemming moet het origineel zijn voorzien zijn van een ‘natte’ handtekening.
 • De kandidaat stemt hiermee in met kandidaatstelling.
 • Een verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
 • Alle kandidaten moeten een kopie van een geldig identiteitsbewijs overleggen.
  • Staat uw burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van het paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs? Kopieer dan ook de achterkant.
  • Het identiteitsbewijs moet geldig zijn op de dag van kandidaatstelling.
  • Ontbreekt een geldig identiteitsbewijs dan wordt de kandidatuur van de kandidaat geschrapt.

Ondersteuningsverklaringen

Zit uw partij niet in de Provinciale Staten van Fryslân? Dan moet u ten minste 30 ondersteuningsverklaringen van kiezers inleveren. De ondersteuningsverklaringen kunnen worden afgelegd door kiesgerechtigde inwoners van de Provincie Fryslân in de eigen woongemeente. Dat kan bij de afdeling Burgerzaken vanaf maandag 16 januari tot en met maandag 30 januari 2023.

Hoe werkt het?

 • Een ondersteuningsverklaringen maakt u met de OSV.
 • Zorg ervoor dat de kandidatenlijst definitief is voordat u de ondersteuningsverklaringen print en bij de gemeente laat ondertekenen.
 • Het is belangrijk dat bij het inleveren de volgorde van de kandidaten op de lijst hetzelfde zijn als de kandidaten op de ondersteuningsverklaringen.
  • Is de volgorde niet hetzelfde? Dan moeten de ondersteuningsverklaringen opnieuw worden afgelegd.
 • U geeft een geprinte ondersteuningsverklaring aan een ondersteuner.
 • Deze gaat met de verklaring en een geldig identiteitsbewijs naar het gemeentehuis in de woongemeente, afdeling Burgerzaken.
 • De ondersteuner ondertekent de verklaring aan de balie in het bijzijn van een medewerker Burgerzaken.
 • Na controle krijgt de ondersteuner de gestempelde verklaring terug.
 • De ondersteuner levert de verklaring bij de inleveraar in.
 • De 30 verklaringen worden op de dag van kandidaatstelling ingeleverd.

Een aantal adviezen:

 • Lever een aantal extra verklaringen in.
 • Komt u met een grote groep ondersteuners naar het gemeentehuis? Bij de meeste gemeenten kunt u een afspraak maken. Zo voorkomt u lange wachttijden.

Waarborgsom kandidaatstelling

Zit uw partij nu niet in de Provinciale Staten van Fryslân? Dan moet u een waarborgsom voor de kandidaatstelling van € 1.125,00 betalen. De waarborgsom moet u overmaken op rekeningnummer NL87BNGH0285004867, ten name van Gemeente Leeuwarden. Vermeld hierbij de volgende gegevens:

 • Waarborgsom kandidaatstelling PVS2023.
 • Uw partijnaam en het adres waar het ontvangstbewijs naar toe gezonden moet worden.

De waarborgsom moet uiterlijk maandag16 januari 2023 om 23.59 uur, op rekening van de gemeente staan.

Teruggave waarborgsom na de verkiezingen

Heeft u de waarborgsom betaald maar levert u geen geldige kandidatenlijst in? Dan krijgt u de waarborgsom terug. U krijgt de waarborgsom niet terug als het aantal behaalde stemmen lager dan 75% van de kiesdeler is en aan uw partij geen zetel is toegewezen. (De kiesdeler is het aantal stemmen gedeeld door het aantal zetels. Het aantal zetels is 43).

Overzicht van de in te leveren stukken bij de kandidaatstelling:

 • Een kandidatenlijst model H1
 • Een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering model H3-1.
  • Met deze verklaring wordt de bevoegdheid verleend aan de inleveraar om boven de lijst de geregistreerde aanduiding van de groepering te plaatsen.
 • Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9)
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat en van de inleveraar.
 • Geldig identiteitsbewijs van de inleveraar.
 • Zo nodig: verklaring(en) van vestiging.
 • Zo nodig: 30 ondersteuningsverklaringen.
 • Zo nodig: bewijs van betaling waarborgsom.

Zittingen centraal stembureau en ter inzage legging

Op dinsdag 31 januari 2023 om 16.00 uur beoordeelt het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten. Bij het ontbreken van benodigde stukken wordt de inleveraar geïnformeerd.

 

De inleveraar krijgt dan nog 2 dagen de gelegenheid om verzuimen te herstellen op de bij wet geregelde tijden:

 • Woensdag 1 februari van 09.00 – 17.00 uur.
 • Donderdag 2 februari van 09.00 – 17.00 uur.

Niet opgeloste verzuimen kunnen gevolgen hebben voor een individuele kandidaat of voor de gehele lijst.

 

Op vrijdag 3 februari 2023 stelt het centraal stembureau in een openbare zitting om 17.00 uur de lijsten definitief vast. De zitting vindt plaats in het Stadhuis. Tijdens deze zitting worden ook de lijstnummers vastgesteld.

 

Iedere belanghebbende kan daarna tot uiterlijk dinsdag 7 februari 2023 beroep instellen bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak.

 

De ingeleverde kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen voor de Provinciale Statenverkiezing van Fryslân liggen na de zitting van het centraal stembureau op dinsdag 31 januari voor iedereen ter inzage bij de afdeling Burgerzaken, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden.

Uitslag

Voorlopige uitslag

Op woensdag15 maart 2023 wordt alleen de voorlopige uitslag op partijniveau gepresenteerd. De voorlopige uitslag is altijd onder voorbehoud. De zittingen van de Gemeentelijke Stembureaus vinden pas de volgende dag, op donderdag 16 maart 2023 centraal plaats. In sommige gemeenten betekent dit ook dat er pas op die dag (centraal) de stemmen per kandidaat worden geteld. De definitieve uitslag kan daardoor afwijken van de voorlopige uitslag.

Definitieve uitslag

De definitieve uitslag wordt op donderdag 23 maart om 16.00 uur bekend gemaakt tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau.

Zetelverdeling

De Provinciale Staten van de provincie Fryslân bestaan uit 43 zetels. Bij de berekening van restzetels wordt uitgegaan van het grootste gemiddelde.

 

Kijk voor meer informatie op de website van de kiesraad.

Kalender

Wanneer Wat
Uiterlijk maandag 19 december 2022 om 23.59 uur Waarborgsom registratie aanduiding op rekening van de gemeente Leeuwarden (€ 225,00).
Maandag 19 december 2022 Laatste dag indienen registratieverzoek aanduiding.
Eind december 2022 Informatie en instructie over de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV).
Uiterlijk maandag 16 januari 2023 om 23.59 uur Waarborgsom kandidatenlijst op rekening van de gemeente Leeuwarden (€ 1.125,00).
Vanaf dinsdag 17 – maandag 23 januari 2023 op afspraak Voor controle kandidaatstelling.
 • Vanaf maandag 16 januari 2023 tot en met 30 januari 2023 (tijdens openingsuren).
 • En op woensdag 1 en donderdag 2 februari tijdens openingsuren (2 februari uiterlijk tot 17.00 uur).
Afleggen ondersteuningsverklaringen aan de balie van Burgerzaken in de woongemeente.
Maandag 30 januari tussen 09.00 en 17.00 uur (alleen op afspraak) Dag van de kandidaatstelling
Dinsdag 31 januari om 16.00 uur Besloten zitting centraal stembureau tot het onderzoeken van de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten.
Woensdag 1 en donderdag 2 februari 2023 tussen 09.00 en 17.00 uur Mogelijkheid tot het herstel van verzuimen.
Vrijdag 3 februari 2023 om 17.00 uur Openbare zitting van het centraal stembureau: definitieve vaststelling kandidatenlijsten en lijstnummering.
Uiterlijk dinsdag 7 februari 2023 Mogelijkheid van beroep instellen bij de Raad van State.
Uiterlijk maandag 13 februari 2023 Uitspraak Raad van State op eventuele beroepen.
Woensdag 15 maart 2023 Dag van de stemming.
Donderdag 23 maart 2023 om 16.00 uur Openbare zitting van het centraal stembureau: vaststelling definitieve uitslag.

Contactgegevens

Heeft u vragen over de Provinciale Statenverkiezingen? Dan kunt u contact opnemen met het bureau verkiezingen van de gemeente Leeuwarden of met de Kiesraad. Voor technische vragen over OSV kunt u contact opnemen met de OSV helpdesk.

 

Bureau Verkiezingen

Bezoekadres: Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden

E-mail: verkiezingen@leeuwarden.nl

Telefoonnummer: 14 058

 

Kiesraad

E-mail: informatiepunt@kiesraad.nl

Telefoonnummer 070-4267329

www.kiesraad.nl

 

OSV

 • Algemene vragen? neem contact op met bureau Verkiezingen via telefoonnummer 14 058 of mail naar: verkiezingen@leeuwarden.nl.
 • Technische vragen? Neem contact op met de Helpdesk van Election B.V. via telefoonnummer 0318-765000.

 

Stadhuis gemeente Leeuwarden (zittingen centraal stembureau)

Bezoekadres: Hofplein 38, Leeuwarden