Inhoudsopgave:

Criteria

De hieronder weergegeven criteria maken onderdeel uit van de gunning (uitwerken in max. 3 a4):

 • Beschrijf uw bedrijfsplan. Hierin geeft de deelnemer informatie over zichzelf, zijn plannen, zijn markt en zijn financiën.
 • Beschrijf uw onderneming en hoe uw werkzaamheden aansluiten op het bestemmingsplan.
 • Beschrijf hoe uw onderneming het stadsaanzicht in de route vanaf het station naar de binnenstad op een positieve manier beïnvloed.

 

Bovenstaande punten worden in samenhang beoordeeld door de gemeente conform onderstaande systematiek:

 • Uitstekend: sluit uitstekend aan bij het beeld van de gemeente en het bestemmingsplan, echt een meerwaarde. Enthousiast en goed doordacht plan waar meer dan voldoende markt voor is.
 • Goed: sluit goed aan bij het beeld van de gemeente en het bestemmingsplan. Enthousiast en goed doordacht plan waar voldoende markt voor is. Op een één of meerdere punten heeft de gemeente een aantal vraagtekens.
 • Voldoende: Het plan mist een aantal zaken en de gemeente heeft een twijfels over de haalbaarheid. Gering onderbouwd.

 

De partij met de hoogste score (uitstekend) mag zijn of haar plan uitwerken en tot uitvoering brengen. Scoren twee of meer partijen een uitstekend, dan zal het lot beslissen welke partij zijn plan tot uitvoering mag brengen. Hierover worden de partijen dan ingelicht en hierbij kunt u aanwezig zijn.

 

Deze stukken kunt u uiterlijk tot 14 februari 2023 opsturen naar:

De gemeente Leeuwarden

Dhr. T. Atanisjan

Postbus 21000

8900 JA Leeuwarden

 

Of mailen naar taron.atanisjan@leeuwarden.nl onder vermelding van Kiosk Prins Hendrikbrug.

Randvoorwaarden

Bestemmingsplan

Voor de Prins Hendrikbrug geldt het bestemmingsplan Binnenstad. Hierin wordt gesproken over ‘de realisatie van een multifunctionele kiosk’.

De kiosk heeft de bestemming ‘detailhandel’ en de aanduiding ‘dienstverlening’. Dit betekent dat detailhandel, al dan niet in combinatie met dienstverlening, is toegestaan. Tot een strijdig gebruik met de detailhandel bestemming wordt in ieder geval het gebruik t.b.v. horecadoeleinden gerekend.

 

Detailhandel betekent het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder inbegrepen de uitstalling voor de verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

 

Een horecabedrijf wordt als strijdig gebruik aangemerkt. De definitie van horecabedrijf is: een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie

 

Samengevat betekent dit dat een afhaalpunt voor voedsel en/of (niet-alcoholische) dranken wordt beschouwd als detailhandel en niet als horeca. Er mag dus geen zitje of terras worden gemaakt om etenswaren en/of drinken ter plaatse te nuttigen.

Openingstijden

De kiosk mag niet seizoensgebonden zijn en moet minimaal 5 dagen per week en 7 uren per dag geopend zijn tijdens winkelopeningstijden.

Huurovereenkomst

Met de uiteindelijk te selecteren exploitant wordt de huurovereenkomst gesloten. De ondernemer moet per jaar een huurbedrag van €5.200 betalen. Verder gelden onder de bepalingen en bedingen van deze huurovereenkomst. Dit betekent in ieder geval dat de huursom zal worden geïndexeerd/aangepast op de wijze als in deze huurovereenkomst is bepaald. De looptijd van de huurovereenkomst staat vast op 2 jaar. Een vast termijn van 2 jaar omdat realisatie van een beweegbare Prins Hendrikbrug een optie kan worden.

 

Deze huurovereenkomst is een vast onderdeel van de selectiebrochure. Deelname aan de inschrijving betekent dat de deelnemer ook akkoord is met de bepalingen uit de huurovereenkomst.

Technische gegevens kiosk

De kiosk heeft een vloeroppervlak van 3,5 m bij 4,5 m. Totaal komt het oppervlak op 15,5 m2. De kiosk heeft twee elektrisch bedienbare kleppen, aan de noord- en aan de zuidzijde. Achter deze kleppen zitten panelen van hout (geschilderd in groen/blauw) met een schuifloket van gehard glas.

 

In de kiosk komt een toilet (van buiten te bereiken) en een eenvoudig keukenblok met 2 bovenkastjes. Het tegelwerk ter plaatse van het keukentje en de toilet (tot 1,50 m) is in okergeel uitgevoerd. De vloertegels zijn ossenbloedrood. De overige wanden zijn afgewerkt met vezelplaat en zijn gestukt (ralkleur 9010). Verder is de ruimte vrij indeelbaar. De kosten van eventuele aanpassingen op verzoek van de huurder worden doorberekend aan de huurder. De tekeningen van de kiosk zijn als bijlage bijgevoegd.

 

De uiteindelijke winnaar van de prijsvraag zal op 1 april 2023 over de kiosk kunnen beschikken. Deze datum zal in de bedoelde huurovereenkomst worden opgenomen.

 

Deelname, procedure en gegevens

Belangstellenden wordt gevraagd binnen de gestelde randvoorwaarden en kaders een bedrijfsplan voor de exploitatie van de kiosk bij de gemeente in te dienen. Een selectiecommissie maakt een selectie uit de plannen.

 

Deelname aan de uitvraag komt geheel voor rekening van de deelnemers. Met de ondertekening van deze inschrijfbrochure verklaart de deelnemer dat geen van de uitsluitingscriteria van toepassing is en dat wordt ingestemd met de voorwaarden.

Selectie uitvraag

Aan de hand van de uitkomsten van de prijsvraag en overeenkomstig de daarbij gestelde randvoorwaarden en kaders selecteert de gemeente Leeuwarden de uiteindelijke exploitant voor de exploitatie van de kiosk.

Uitsluitingscriteria

De deelnemer wordt van deelname uitgesloten indien deze:

 • bij inschrijving aanvullende voorwaarden stelt aan deelname
 • in mogelijke staat van surseance verkeert
 • (de laatste vijf jaar) veroordeeld is voor een delict dat de beroepsmoraliteit raakt
 • een ernstige fout heeft gemaakt in de uitoefening van het beroep; en
 • schuldig is aan het verstrekken van valse verklaringen in het kader van de selectieprocedure
 • te laat heeft ingediend (na 14 februari 2023)

Periode van indienen

De inschrijving start op 14 februari 2022 en de vereiste stukken moeten uiterlijk op 14 februari 2023  zijn ontvangen. Voor beoordeling van ontvangst van de inschrijvingen geldt de registratiedatum van de gemeente Leeuwarden. Inschrijvingen die later binnen komen dingen niet mee in de selectieprocedure. Materiaal dat niet is gevraagd, wordt niet in de beoordeling meegenomen. Het is niet toegestaan alternatieve inzendingen in te dienen.

 

Alle in het kader van de selectie gedane voorstellen gelden als een onherroepelijk juridisch aanbod aan de gemeente Leeuwarden. Dit betekent dat de inschrijving/ inzending niet door de deelnemer kan worden gewijzigd of worden ingetrokken.

 

De inzending is onherroepelijk tot het moment waarop de gemeente Leeuwarden bekend maakt welke deelnemer is geselecteerd en partijen tot ondertekening van de bedoelde huurovereenkomst zijn gekomen. De inschrijvingen van niet geselecteerde deelnemers vervallen op dat moment van rechtswege.

 

Voor deelname aan de prijsvraag wordt geen tegemoetkoming in de kosten toegekend.

Planning van de gehele selectieprocedure

25 januari 2023 publicatie en start inzendingen
14 februari 2023 sluitingsdatum inzendtermijn
9 maart 2023 Besluit
9 maart 2023 bericht aan partij op wie de definitieve keuze is gevallen en bericht aan partijen die afvallen
1 april 2023 start huurcontract

Tussentijdse informatie

Vragen met betrekking tot de opgave en regels bij de selectie kunnen schriftelijk tot 14 februari 2023 worden ingediend. De vragen worden geanonimiseerd en voorzien van een antwoord. Deze worden in een document samengevoegd en aan alle deelnemers ter beschikking gesteld. Dit document geldt vanaf dat moment als aanhangsel van deze informatiebrochure en heeft derhalve dezelfde binding als deze informatiebrochure.

Beoordeling

De beoordeling wordt uitgevoerd door cluster Vastgoed en Economische zaken op basis van de ingezonden stukken. Deze commissie zal zich daarbij richten op selectie conform de in deze voorwaarden genoemde randvoorwaarden en kaders.

 

De gemeente Leeuwarden is niet verplicht een deelnemer te selecteren. Indien hiertoe aanleiding bestaat kan de procedure worden stopgezet.

Besluitvorming en vervolgtraject

Indien de gemeente Leeuwarden definitief de winnende deelnemer selecteert wordt uiterlijk binnen één maand na bekendmaking van de beoordeling de huurovereenkomst getekend. Pas nadat deze overeenkomst is getekend, wordt de procedure formeel afgesloten. De andere deelnemende partijen worden schriftelijk op de hoogte gebracht.

Auteursrechten en eigendom ingezonden stukken

De inzendingen blijven het geestelijk eigendom van de deelnemers. De ingezonden stukken worden niet gedeeld.

Geschillen

Geschillen – ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden

beschouwd worden voorgelegd aan de burgerlijk rechter.

 

Wet BIBOB

De gemeente behoudt zich het recht voor om partijen te screenen op integriteit op basis van de regelgeving zoals vastgelegd in de wet Bibob. De wet Bibob heeft als doel te voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten ondersteunt door contracten aan te gaan met partijen die misbruikt worden voor illegale praktijken.