Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het aanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen voor bedrijven en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Hoe werkt het?

 • Vraag voordat u een aanvraag doet één of meerdere offertes op voor de maatregelen die u uit wilt laten voeren.
 • Naast het aanvraagformulier stuurt u de volgende bijlagen mee:
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs: bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart.
  • Kopieën van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel:
   • van de onderneming in het bedrijfspand;
   • en als een (andere) rechtspersoon de aanvraag doet: van die rechtspersoon.
  • Een afschrift uit het openbare register van het kadaster waaruit blijkt dat u de rechthebbende bent van het bedrijfspand.
  • Als een rechtspersoon de aanvraag doet: een minimis-verklaring die namens die rechtspersoon is ingevuld. Voor meer informatie over een minimis-verklaring bekijk de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Een offerte of meerdere offertes voorzien van:
   • naam, adres en woonplaats van de aanvrager;
   • een omschrijving van de te realiseren isolatiemaatregelen met de specificaties die voldoen aan voorschriften uit de bijlage bij de subsidieregeling (ISDE-eisen) en met de kosten erbij.
  • Als subsidie wordt aangevraagd voor spouwmuurisolatie of dakisolatie van buitenaf: een kopie van de daarvoor verleende ontheffing Wet natuurbescherming;
  • Een realistische planning van de uitvoering van de werkzaamheden, waaruit blijkt dat deze binnen twaalf maanden na subsidieverlening uitgevoerd zullen zijn.

Voor wie is de regeling?

De Subsidieregeling isolatiemaatregelen bedrijven is voor bedrijfspanden in de gemeente Leeuwarden (uitgezonderd monumenten, zie hiervoor de Subsidieregeling verduurzaming monumentale bedrijfspanden). Als aanvrager moet u eigenaar zijn van het pand. Bent u huurder? Dan kunt u deze regeling bij uw verhuurder onder de aandacht brengen. De MKB energiecoach van de gemeente ondersteunt u graag in dit gesprek, neem hiervoor contact op met Reinder Feenstra via reinder.feenstra@leeuwarden.nl.

Voor welk doel kunt u de regeling gebruiken?

Met deze regeling kunt u subsidie krijgen voor het laten uitvoeren van isolerende maatregelen aan uw bedrijfspand. Dit om de energiekosten te verlagen en energie te besparen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U bent eigenaar van een bedrijfspand in de gemeente Leeuwarden.
 • U hebt nog niet eerder subsidie ontvangen uit deze subsidieregeling.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten binnen één jaar nadat u de subsidiebeschikking hebt ontvangen worden uitgevoerd.
 • De werkzaamheden zijn op of na 1 januari 2024 gestart.
 • Aanvragen kunnen gedaan worden tot uiterlijk 31 december 2024 en worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

U kunt subsidie aanvragen voor de kosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan het door een bouwbedrijf laten plaatsen van (één van) de volgende maatregelen:

 • Gevelisolatie.
 • Spouwmuurisolatie.
 • Dakisolatie (dan wel zolder- of vlieringisolatie).
 • Vloer- of bodemisolatie.
 • HR++-glas-/tripleglas
 • Geïsoleerd kozijnpaneel- of een geïsoleerde deur.

Bovenstaande activiteiten moeten voldoen aan de voorschriften en specificaties in de bijlage bij de regeling: Subsidieregeling isolatiemaatregelen bedrijven. Controleer dit vooraf bij uw bouwbedrijf of aannemer.

Waarvoor kunt u geen subsidie krijgen?

U kunt geen subsidie aanvragen als:

 • De activiteiten van toepassing zijn op nieuwbouw.
 • De activiteiten van toepassing zijn op een gemeentelijk monument of rijksmonument (zie hiervoor de Subsidieregeling verduurzaming monumentale bedrijfspanden).
 • De activiteiten van toepassing zijn op het aanschaffen, plaatsen of laten plaatsen van spouwmuurisolatie of dakisolatie van buitenaf als de provincie u daarvoor niet de vergunning heeft verleend die op basis van de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving nodig is met het oog op de natuurbescherming.

Subsidiebedrag

 • Laat u één maatregel uitvoeren, dan kunt u 20% van de kosten gesubsidieerd krijgen.
 • Laat u twee of meer maatregelen uitvoeren, dan kunt u per maatregel 30% van de kosten gesubsidieerd krijgen.
 • Wordt er voor één of meer maatregelen gebruik gemaakt van biobased isolatiemateriaal? Dan kunt u voor die maatregelen 10% extra subsidie krijgen.
 • Is er ecologisch onderzoek nodig voor een omgevingsvergunning van de provincie? Dan kunt u 50% van de kosten hiervoor gesubsidieerd krijgen tot een maximum van € 2.000,-.
 • Er wordt per aanvraag maximaal € 20.000,- aan subsidie verstrekt.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgevingen vindt u op de website Overheid.nl (lokaal):

 • Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2018 (ASVL)
 • Subsidieregeling isolatiemaatregelen bedrijven gemeente Leeuwarden 2024
 • Subsidieregeling verduurzaming monumenten in de categorie bedrijven gemeente Leeuwarden
 • Subsidieregeling isolatiemaatregelen bedrijven gemeente Leeuwarden