Snel naar:

Aanleg glasvezel in de gemeente Leeuwarden

In onze gemeente wordt glasvezel aangelegd. Dit wordt gedaan door Glaspoort en Deltafiber. Gemeente Leeuwarden heeft op basis van de telecommunicatiewet toestemming gegeven dat ze glasvezel mogen aanleggen.

Moet ik verplicht gebruik maken van de glasvezel aansluiting?

Nee, u bent niet verplicht een abonnement af te sluiten. Wilt u wel een abonnement afsluiten? Dit kan direct of later.

Waar leggen Glaspoort en DELTA Netwerk glasvezel aan?

Er is een overeenkomt ondertekend dat zij glasvezel mogen aanleggen in alle dorpen en wijken in de gemeente. In september start DELTA Netwerk in Grou met de graafwerkzaamheden

Glaspoort legt ongeveer 13.000 glasvezel aansluitingen aan in de volgende dorpen: Stiens, Grou, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Baard, Bears, Easterlittens, Feinsum, Hijum, Hilaard, Húns, Idaerd, Irnsum, Jorwert, Lekkum, Mantgum, Alde Leie, Reduzum, Wargea, Warten, Weidum, Wytgaard en Wurdum en bedrijventerreinen De Hemrik, Biensma, Oedsmawei, Middelsee, Leeuwarden West, Businesspark Leeuwarden, industrieterrein Noarderfjild, bedrijventerrein Wergea en industrieterrein String.

In welke volgorde dit gebeurt, moet nog bepaald worden. U ontvangt hierover een brief.

Zoals nu bekend is, legt DELTA Netwerk de glasvezel aan tot alle dorpen in het zuiden van de stad.

Vragen over de aanleg en providers die gebruik maken van glasvezel door Glaspoort?

Meer informatie vindt u op de website van Glaspoort.

Vragen over de aanleg en providers die gebruik maken van glasvezel door Datanetwerk?

Meer informatie vindt u op de website van DELTA Netwerk.

Bruggen: Bruggen op afstand bedienen

 • Provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden werken sinds 2015 samen aan het op afstand bedienbaar maken van diverse bruggen in de gemeente Leeuwarden. Hiermee zorgen we voor een gastvrij vaarroutenetwerk. Én maken we de dorpen en de stad aantrekkelijker om via het water te bezoeken. De komende jaren worden in de provincie Fryslân 40 bruggen aangepakt om centraal op afstandsbediening te zetten. Daarvan zijn er 11 in de gemeente Leeuwarden. De brugwachter bedient de bruggen dan niet meer op locatie, maar op afstand vanuit de provinciale bediencentrale voor bruggen, het Swettehûs in Leeuwarden. Daarmee worden ook de pauzes in de bedieningstijden afgeschaft. Het klompgeld was in de afgelopen jaren al afgeschaft. De Palmabrîge in Wergea en de Tútse- en Gallebrîge bij Grou zijn in 2020 overgegaan naar bediening op afstand vanuit de provinciale centrale in Leeuwarden. De andere bruggen die volgen in volgorde van aansluiting zijn: Warten Hoofdstraat (Warten), Pylkwiersterbrug (Zuiderburen), Greidanusbrug (Zuiderburen), Slauerhoffbrug (Leeuwarden), Oxenabrids (Hempens-Teerns), Greunsbrug (Leeuwarden), Van Harinxmabruggen oost en west (Leeuwarden). De verwachting is dat alle bruggen in 2024 over zijn op brugbediening op afstand. Voor het aansluiten op de centrale zijn onder andere werkzaamheden nodig aan kabels en leidingen, seinen, camera’s en cameramasten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de plannen? Neem dan contact op met Simon Bouwman van de gemeente Leeuwarden, via telefoonnummer 14 058.

Bruggen: Stringbrîge in Wergea

De Stringbrîge verbindt straks Grut Palma met de oude dorpskern van Wergea. De Stringbrîge zou in het voorjaar van 2021 worden aangelegd. Dit is uitgesteld.

Waarom is de aanleg uitgesteld?

Wij merkten dat er onvrede is bij enkele bewoners over de brug. Er werd een petitie aangeboden die 162 keer is ondertekend. Deze geluiden neemt de gemeente serieus. Naast de geluiden van bewoners die niet tevreden zijn over de huidige brug en de gang van zaken, kregen wij ook andere reacties van bewoners die teleurgesteld waren dat de aanleg is uitgesteld.

Bewonersbijeenkomst 6 juli 2021

Op 6 juli 2021 was een digitale bijeenkomst. De digitale bijeenkomst werd gedaan via een livestream vanuit een studio. Aan tafel in de studio zaten wethouder Hein de Haan, projectleider Narsing Lakhi en verschillende bewoners. Zorgen zijn opgehaald en er is goed gesproken. Ook de mensen thuis konden hun mening geven via interactieve polls.

Bijeenkomst ‘team brug’ op 10 maart 2022

Een werkgroep bestaande uit inwoners van Wergea en ondersteund door ambtenaren van de gemeente is afgelopen half jaar aan de slag gegaan met een gewenst programma van eisen voor de Stringbrîge. Op donderdagavond 10 maart was er een terugkoppeling van de uitkomsten van die sessies naar Team Brug* in de Bidler.

* Team brug: Na de (digitale) bijeenkomst op 6 juli 2021 konden mensen aangeven of ze actief mee wilden doen/denken in het participatietraject. Ongeveer 20 inwoners van Wergea wilden dit en samen werden zij Team Brug. Enkele inwoners uit deze groep deden actief mee aan de werksessies.

Uitkomsten van werkgroep

Hieronder de uitkomsten van de werkgroep in het kort:

 • Voorkeursvariant werkgroep: draaibrug
 • Op afstand bedienen **
 • Meer communicatie benodigd over het omvaren voor grotere boten
 • Niet unaniem uit de werkgroep: variant versmallen van de huidige ophaalbrug.

** Bediening op afstand vergt nader onderzoek. Extra brugwachter gedurende drukke zomermaanden is ook een tijdelijke/permanente alternatieve oplossing.

Tijdens de terugkoppeling bleek dat er onduidelijkheid bestaat over de wachtvoorzieningen voor de Stringbrîge. Na een politiek besluit over de Stringbrîge (zie hierna) zullen die wachtvoorzieningen ook in de afstemming en communicatie aandacht krijgen.

Reactie gemeente

Het nieuwe college van b. en w. heeft op 5 juli 2022 de plannen en door inwoners ingebrachte zorgen en wensen besproken. Het college heeft besloten om de oorspronkelijke ophaalbrug te plaatsen. Ook is besloten om de doorstroming te verbeteren bij brugopeningen. Dit wil de gemeente door eerst een extra brugwachter in te zetten. We onderzoeken verder naar brugbediening op afstand.

Toelichting besluit

In de afwegingen die het college heeft gemaakt, is besloten om de oorspronkelijke ophaalbrug te plaatsen, omdat:

 • Financiële risico’s
  • Een nieuwe draaibrug kost naar verwachting ongeveer €700.000 euro extra. Dat geld hebben we niet over voor een nieuwe brug. Het past ook niet binnen beschikbare budgetten. Ook is de opbrengst van de dan onbenutte ophaalbrug die al is gemaakt zeer onzeker. Het college vindt dit wat betreft de inzet van publieke middelen niet verantwoord.
 • Veel langere doorlooptijd
  • Als we kiezen voor een draaibrug kost dit ongeveer 1,5 jaar extra tijd voordat er een brug ligt. Dit is nog exclusief mogelijke extra tijd als er bezwaren komen. Er zijn ook veel inwoners die al heel lang wachten op de brug, omdat ze graag een verbinding zien tussen Grut Palma en de oude dorpskern. Naar die wens luistert het college ook.
 • 70% vindt de afmetingen goed of maakt het niet uit
  • Het oorspronkelijke ontwerp werd door 70% van de inwoners goed bevonden of het maakte ze niet uit. Dit bleek uit de enquîte die de gemeente juni 2021 hield onder inwoners. 254 inwoners/huishoudens hadden de enquîte ingevuld.

Bevorderen doorstroming Wergeasterfeart

Het college zoekt verder uit of het haalbaar is om de nieuwe Stringbrîge op afstand te bedienen, zodat boten niet onnodig lang tussen de twee bruggen in dobberen. De eerste bevindingen zijn dat dat technisch lastig is, dus er wordt sowieso een extra brugwachter ingezet waarmee dat probleem ook wordt aangepakt.

Inspelen op randzaken en andere zorgen

In het voortraject zijn ook zaken rondom de brug besproken. Onder andere dat er té grote (huur)boten door de smalle vaarten van Wergea varen. Ondanks dat daar met bebording al op wordt gewezen, zal de gemeente zich inzetten om (huurders van) te grote boten te verwijzen naar de Staande Mast Route.

Vervolg aanleg brug

De voorbereiding van de aanleg van de brug start in september. We streven ernaar dat de brug ligt voor het volgende vaarseizoen (april 2023). Omwonenden benaderen we binnenkort om de aanleg van de brug te bespreken.

Alle uitkomsten van de werksessies zijn verwerkt in de presentatie hieronder:

Heeft u vragen?

Stel ze dan gerust. U kunt dan contact opnemen via het emailadres: wijwerkenaan@leeuwarden.nl.

Fietspaden en -straten: Emmakade zuidzijde in Leeuwarden

 • De Emmakade Zuidzijde is een belangrijke straat voor fietsers. De weg bestaat nu uit klinkers en drempels, maar wordt binnenkort ingericht als fietsstraat. Dat is veel prettiger fietsen.
 • Het definitieve ontwerp van de fietsstraat langs de Emmakade Zuidzijde is klaar. Dit hebben wij in conceptvorm gedeeld met bewoners in september 2020.
 • Uit aanvullend onderzoek bleek dat de kademuur op een aantal punten is verzwakt. Wij kunnen niet in de buurt van de kade graven.
 • In het najaar van 2021 wordt duidelijk hoe het vervolg van project fietsstraat Emmakade zuid eruitziet.
 • De presentatie van de werkgroepbijeenkomst vindt u hieronder:
 • Fietsstraat Maria Louisastraat zijde (PDF, 3.56 MB)
 • Fietsstraat 2e kanaalsbrug zijde (PDF, 3.43 MB)

Meer weten?

Neem dan contact op met contact op met Hein Waterlander, adviseur Mobiliteit en Ruimte van de gemeente Leeuwarden.

Fietspaden en -straten: Jirnsum bebouwde kom

Het Definitieve Ontwerp voor de doorfietsroute Irnsum is afgerond. Naar aanleiding van opmerkingen en verzoeken van bewoners zijn aanpassingen gedaan ten opzichte van het Voorlopig Ontwerp. Daarnaast zijn de hoogtes, afmetingen, maatvoering en het materiaalgebruik nader ingevuld. Hieronder vindt u de tekeningen van het Definitieve Ontwerp van de doorfietsroute Irnsum.

Nieuw in het project is de rioolvervanging in de Molestrjitte. Het riool in de Molestrjitte tussen de Douwemastrjitte en de Rijksweg is toe aan vervanging. Om dubbel werk/hinder voor bewoners en bedrijven te voorkomen, nemen we de rioolvervanging mee bij de uitvoering van de doorfietsroute.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het Uitvoerings Ontwerp (bestek). De aanbestedingsprocedure van het bestek loopt van medio september tot medio oktober. Tijdens deze periode kunnen aannemers inschrijven op het bestek. Wij selecteren vervolgens een aannemer. Eind oktober kan de aannemer beginnen met de uitvoering. De uitvoering is naar verwachting in mei van 2022 afgerond. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd (van kruispunt tot kruispunt). Tijdens de werkzaamheden wordt doorgaand autoverkeer omgeleid via de rondweg (Terprâne en Bûtlânswei). Fietsverkeer wordt omgeleid via de Douwemastrjitte. Zodra er meer bekend is over de planning en fasering van de werkzaamheden dan informeren wij de bewoners hierover met een nieuwsbrief.

Meer weten?

Neem dan contact op met Niels Joustra van de gemeente Leeuwarden.

Fietspaden en -straten: Maria Louisastraat

Wij werken aan optimale fietsverbindingen in en rondom de stad. Dit doen we onder andere met fietsstraten waar auto’s te gast zijn. De Maria Louisastraat is opgenomen als fietsstraat bij de vaststelling van de notitie Fietsnetwerk Leeuwarden in 2015. De huidige inrichting van de Maria Louisastraat past niet bij de inrichting van een fietsstraat. Daarom moet de straat opnieuw ingericht worden.

Bewoners waren het (grotendeels) niet eens met vier schetsen van de herinrichting die de gemeente Leeuwarden voorlegde aan de buurt. De herinrichting van de straat is vervolgens met bewoners opgepakt. Twee inwoners uit de straat gingen met verkeerskundigen van de gemeente om tafel om de herinrichting te bespreken. Er zijn twee varianten uitgekomen. De buurt mag kiezen welk ontwerp zij het beste vinden. Dit ontwerp wordt uitgevoerd.

Presentatie van twee ontwerpen

Op woensdagavond 29 juni 2022 presenteerde het projectteam van de gemeente twee ontwerpen:

 • Parkeren aan de oostzijde
 • Parkeren aan de westzijde

Bewoners van de Maria Louisastraat kunnen hun voorkeur uiterlijk 14 juli 2022 doorgeven via wijwerkenaan@leeuwarden.nl. De twee ontwerpen en de presentatie staan in de bijlage hieronder. De variant met de meeste stemmen wordt uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben, of wilt u toelichting op bepaalde onderwerpen? Bel dan naar 14 058 en vraag naar de projectleider Hein Waterlander. Of mail naar wijwerkenaan@leeuwarden.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Fietspaden en -straten: Leechlan tussen Grou en Warten

 • De drukke weg tussen Grou en Warten is gevaarlijk voor fietsers. Daarom leggen we daar een fietspad aan. Het eerste deel, tussen Grou en de Greate Kritewei is in 2016 geopend. Nu zijn we begonnen met de tweede fase, het deel tussen de Greate Kritewei en Warten. Als het fietspad helemaal klaar is, kunnen fietsers veilig tussen de dorpen Grou en Warten reizen.

Meer weten?

Neem dan contact op met de gemeente Leeuwarden.

Gebiedsontwikkeling: Blitsaerd

 • Informatie volgt.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website: www.blitsaerd.nl

Gebiedsontwikkeling: Groenester

 • In de Groene Ster worden al meerdere jaren festivals en evenementen gehouden. Dit maakten we tot en met 2020 mogelijk door het verlenen van omgevingsvergunningen (afwijking bestemmingsplan). Het bestemmingsplan zelf biedt namelijk geen ruimte voor de evenementen.
 • We willen evenementen in de Groene Ster na 2020 mogelijk blijven maken. Daarom wordt het bestemmingsplan voor een deel aangepast. Lees meer hierover op de pagina ‘Herziening deel bestemmingsplan De Groene Ster’.

Gebiedsontwikkeling: Middelsee

Middelsee is de nieuwe wijk van Leeuwarden, direct onder het Van Harinxmakanaal. In tegenstelling tot De Zuidlanden is Middelsee juist stoer, stads en compact. De wijk krijgt een stedelijke structuur in het centrum van de wijk (een havengebied bij het Van Harinxmakanaal) en een wat vrijer en diverser karakter langs de randen. Om het wat makkelijker te maken is Middelsee voorlopig ingedeeld in twee deelgebieden: Wîtterstîd en Havenstîd.

Er wordt al volop gebouwd in Middelsee. Zo is het eerste project, de woonspods058 al bijna af en zijn er diverse projecten in de verkoop. Daarnaast is in januari 2022 gestart met de eerste werkzaamheden voor de Middelseefeart. De Middelseefeart wordt een grote meerwaarde voor de ontwikkeling van het hele gebied. Door de aanleg van de ‘feart’ sluit het perfect aan op de huidige waterstructuur van het Alddjip. Dit houdt in dat dit nieuwe water niet alleen meerwaarde heeft voor Middelsee, maar ook voor de buurtschappen in De Zuidlanden en de verdere omgeving.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website: middelsee.nl.

Gebiedsontwikkeling: Nieuw Oud Oost

 • Voetbalclub Cambuur vertrekt uit de wijk Oud Oost. Dat is jammer, maar het biedt ook kansen voor de wijk. De gemeente is samen met buurtbewoners, wijkpanels, ondernemers, supporters, woningcorporaties, Cambuur (Verbindt) en de eigenaar van het huidige voetbalstadion Leyten plannen aan het maken.
 • Dat doen we in het project Nieuw Oud Oost, samen naar een nieuwe (Cam)buurt! Kijk voor alle informatie over het project op de website van nieuwoudoost.

Gebiedsontwikkeling: Gebied WTC en nieuw Cambuurstadion

 • Het Cambuurstadion verhuist eind 2021/begin 2022 naar de nieuwe locatie bij het WTC. Hoe dat eruit gaat zien en wat dat betekent voor de wijk, leest op u op de pagina www.leeuwarden.nl/wtccambuur.

Gebiedsontwikkeling: De Zuidlanden

 • De Zuidlanden is een nieuwbouwwijk tussen de Overijsselselaan, Drachtsterweg, Goutum en de Wâldwei. Het is een bijzonder nieuw stadsdeel dat qua architectuur sterke gelijkenissen vertoont met een verzameling Friese dorpen.
 • De opzet van De Zuidlanden is anders dan andere nieuwbouwwijken. Er is gekozen voor een concept van buurtschappen. Elk buurtschap is anders en heeft zo zijn eigen kenmerken. U vindt er cultuurhistorische aspecten terug zoals bijvoorbeeld archeologische vindplaatsen, monumentale boerderijen en de afgegraven terpen.
 • Met de ontwikkeling van de buurtschappen in De Zuidlanden willen we als gemeente mensen met een gemiddeld of hoger inkomen blijvend aan de stad binden. Dit door het soort woningen te bouwen waar zij naar op zoek zijn. In de buurtschappen wordt een variatie van eengezinswoningen, rijwoningen, vrijstaande woningen en vrije kavels gerealiseerd.
 • De buurtschappen Techum en Goutum-Sûd zijn helemaal klaar. In De Klamp en Wiarda wordt nog gewerkt en daarnaast is inmiddels begonnen met de planontwikkeling van de laatste twee buurtschappen; De Hem en Unia.
 • Fietspad tussen Techum en Wirdum is tot en met januari 2023 gestremd. De volgende fase is ingegaan met de grondwerkzaamheden van het toekomstige buurtschap Unia. Er is gekozen om het fietspad deze keer weer volledig te stremmen in verband met de veiligheid.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website: www.dezuidlanden.nl

Gebiedsontwikkeling: Steenslân 2 Stiens

Er is landelijk een enorme vraag naar woningen. Ook in de gemeente Leeuwarden is er behoefte aan meer woningen. Dit bleek uit een woonbehoefteonderzoek die vorig jaar werd gehouden. Voor Stiens is onlangs ook nog onderzoek gedaan. We zetten ons in om Stiens uit te breiden en te voldoen aan de behoefte die er is.

De gemeente Leeuwarderadeel wilde al een nieuwe woonwijk ontwikkelen: Steenslân. Vanwege de woningbehoefte eerder – die veel lager was – is eerst Steenslân 1 opgezet. De woningmarkt trekt aan en er is meer behoefte naar woningen. Het is daarom tijd voor het tweede deel: Steenslân 2. Hiervoor was de grond al gereserveerd.

Meer informatie vindt u op de pagina ‘Steenslân 2 in Stiens’.

Gebiedsontwikkeling Westerkerk en schoolplein Oldenije

Basisschool de Oldenije wordt uitgebreid. Door deze uitbreiding wordt het oppervlak van de school vergroot ten koste van het schoolplein. Om ruimte voor de nieuwbouwvleugel te creëren en voldoende speelruimte voor de kinderen te realiseren, is het noodzakelijk om de uitbouw aan de achterzijde van de Westerkerk (gedeeltelijk) te slopen.

Rijksmonument Westerkerk

De Westerkerk was onderdeel van een middeleeuws kloostercomplex en is een rijksmonument. De aanbouw is grotendeels eind 20e eeuw gerealiseerd, onderdeel van het rijksmonument en fungeert onder meer als loading dock voor producties die in de Westerkerk plaatsvinden.

Het ontwerp van de nieuwe (kleinere) aanbouw van de Westerkerk is ook verder uitgewerkt. De omgevingsvergunning is dit jaar besproken met en voorgelegd aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en doorloopt de procedure voor goedkeuring. De ontwerpvergunning ligt sinds donderdag 11 november tot en met donderdag 30 december ter inzage in het gemeentehuis.

Ontwerp schoolplein

Eind 2020 is het schetsontwerp van het schoolplein gepresenteerd aan de omwonenden. Omwonenden konden toen ook het globale ontwerp van de nieuwe aanbouw van de Westerkerk bekijken. De verschillende ontvangen tips en aandachtspunten zijn zoveel mogelijk verwerkt in het voorlopige ontwerp.

Het voorlopige ontwerp bekijken

We willen graag het voorlopige ontwerp van het schoolplein met u delen. Daarna werken we het ontwerp definitief uit. Het is de bedoeling dat het schoolplein na de zomervakantie 2022 grotendeels klaar is.

 

Gebiedsontwikkeling: Een groter schoolgebouw in Lekkum

De Professor Wassenberghskoalle in Lekkum groeit uit het huidige schoolgebouw. Daarom zoeken we naar een nieuwe locatie voor een IKC in Lekkum, waar (in de toekomst) maximaal 250 leerlingen in combinatie met een kinderopvang terecht kunnen. Er wordt ook onderzocht of het schoolgebouw op de huidige locatie mogelijk uitgebreid kan worden.

Onderzoek naar geschikte locatie

In opdracht van de gemeente Leeuwarden doet adviesbureau ICSadviseurs onderzoek naar de meest geschikte locatie(s) voor het nieuwe schoolgebouw. Hierbij wordt onder andere gekeken naar hoe het IKC in het landschap past, naar de verkeersveiligheid en natuurlijk naar de invloed op de omgeving en omwonenden.

Presentatie en verslagen meedenkavond

Meer weten?

Dan kunt u contact opnemen met Peter Jager, adviseur Ruimtelijk Ordening bij gemeente Leeuwarden, via peter.jager@leeuwarden.nl of bel 058 233 8577.

Vergroening van het Waagplein

Wij werken aan een groene en aantrekkelijke binnenstad. Zo gaan we bijvoorbeeld het plein tussen de Waag en de Wirdumerdijk vergroenen. De werkzaamheden aan het Waagplein beginnen in januari 2023. Op deze pagina vindt u meer informatie over het ontwerp, de bomen en de werkzaamheden.

Waarom gaan we het Waagplein vergroenen?

Het klimaat verandert en daardoor krijgen we in de toekomst vaker last van perioden van droogte, zware regenval en hitte. De bomen geven schaduw en verkoeling op het Waagplein in hete zomers. Daarnaast vangen de bomen water op tijdens zware regenbuien. We planten verschillende soorten bomen en verhogen daarmee ook de biodiversiteit in de binnenstad.

De vergroening van het Waagplein: wat komt daar allemaal bij kijken?

Een nieuw plan begint met een ontwerp. Daarna volgt de technische uitwerking. Bij de technische uitwerking van het ontwerp is onder andere rekening gehouden met: verkeer (parkeren, laden, lossen, route), marktbeheer en marktkasten, nutsbeheerders (kabels & leidingen), openbare veiligheid, verhardingen, riolering en hemelwaterafvoer, inrichting (zitelementen, boomroosters, fietsenstandaards, afvalbakken), ondergrondse groeiplaatsen met wateropslag en terrasmogelijkheden.

We starten in januari 2023 met de werkzaamheden

We zouden dit najaar starten met de werkzaamheden. Ondernemers vroegen ons om in het nieuwe jaar te starten met de werkzaamheden in verband met de drukke feestmaanden. Wij begrijpen dit en starten daarom in januari 2023 met fase 1.

 • Fase 1: De aanleg van het groenvlak duurt 8 tot 10 weken. We beginnen met graafwerkzaamheden onder begeleiding van een archeoloog. Onder het groenvlak plaatsen we een waterberging voor hemelwater. Als deze fase gunstig verloopt gaan we daarna verder met fase 2.
 • Fase 2: Graafwerkzaamheden en de aanplant van de bomen aan de andere kant van de Waag duren 3 tot 4 weken.

De verwachting is dat we rond 1 mei 2023 klaar zijn met alle werkzaamheden. De opleverdatum hangt af van de archeologische- en complexe graafwerkzaamheden.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden is het gebied niet toegankelijk. De werkzaamheden vinden plaats achter bouwhekken. Als een fase klaar is, dan is die locatie weer bereikbaar voor het publiek.
Het werk gebeurt tussen 7.00 en 16.00 uur. U zult wel wat normale bouwgeluiden horen van onder andere graafwerkzaamheden. Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken.

Verkeer kan er gewoon langs

Alle wegen tot het Waagplein blijven open voor voetgangers, fietsers en laad- en losverkeer. Dat geldt ook voor het voetgangersbruggetje tussen de Waag en het Waagplein.

De zaterdagmarkt blijft op zijn plek

De zaterdagmarkt blijft bestaan tijdens de werkzaamheden. Er komen bouwhekken om het Waagplein. Kramen staan op hun plek langs de rijbaan. Voor de kramen die normaal op het plein staan, zoeken we een alternatieve locatie. Ook de oliebollenkraam blijft op dezelfde plek, namelijk De Pijp.

8 bomen in het gazon

De 8 bomen in het gazon komen in de volle grond te staan. We weten hoeveel water en ruimte de bomen nodig hebben. Onder het groenvlak plaatsen we een waterberging voor hemelwater. Hier bovenop komt genoeg grond om de bomen 60 jaar goed te laten groeien. De bomen halen hier hun water uit. Aan de oppervlakte komt gras. Dit is gebruiksvriendelijk voor recreatief gebruik en maakt de locatie ook geschikt voor (kleinschalige) evenementen.

Bomen in het trottoir

We plaatsen de overige bomen in zogenaamde boombunkers. Op die manier houden vrachtwagens en de markt toegang tot het plein.
De bomen buiten het groenvlak beschermen we met boomroosters en beugels.

Welke bomen komen op het Waagplein?

Op het Waagplein planten we drie soorten bomen:

 • Quercus coccinea
 • Robinia pseudoacacia ‘Semperflorens’
 • Tilia tomentosa ‘Doornik’

Deze bomen stellen weinig eisen aan de grond, hebben een prachtige herfstverkleuring en zijn bestand tegen:

 • Strooizout
 • Droogte
 • Luchtverontreiniging
 • Hitte
 • Bestrating

Om het gazon heen plaatsen we een betonnen rand, net zoals bij het parkje tegenover het centraal station.

Marktkasten

De marktkooplui gebruiken de marktkasten voor de noodzakelijke stroom. De marktkast tussen de bomen, ter hoogte van het beoogde terras (wat nu fietsenstalling is) verplaatsen we naar de hoek terras/zitelement nabij de rijbaan. In overleg met de markt, laten we de marktkast bij de gracht (Wirdumerdijk) vervallen. De naastgelegen waterput kan eventueel blijven bestaan voor het gebruik bij evenementen.

Riolering

Er loopt riolering door de gesitueerde groeiplaatsen. Deze ligt op voldoende diepte en we kunnen deze met folie beschermen. De riool-huisaansluiting richting de Waag kan voor een deel worden omgelegd. Voor de wateropslag wordt er hemelwater van het gemengde systeem afgekoppeld. Er wordt een overloop teruggeplaatst om overtollig water af te voeren naar het rioolstelsel.

Archeologie

Onze gemeentelijke beleidsadviseur Erfgoed geeft aan dat het bestemmingsplan eisen stelt aan archeologie. Het groenvlak met bomen ligt op de plek waar vroeger in de 16e eeuw een waaggebouw heeft gestaan. Afgesproken is dat er onder archeologische begeleiding wordt gegraven.

Documenten

Meer weten?

Dan kunt u Contact opnemen met Meile J. Postma, Adviseur Cultuurtechniek via meile.postma@leeuwarden.nl of bel (058) 751 2473.

Wegen: Autoluwe binnenstad

Het noordwestelijk deel van de binnenstad Leeuwarden wordt in de loop van september 2021 autoluw gemaakt. Dit betekent dat er niet zomaar motorvoertuigen meer mogen komen. Buiten de venstertijden voor laden en lossen (maandag tot en met zaterdag van 7.30 tot 12.00 uur) mag dat alleen nog maar met een ontheffing op kenteken. Onder bepaalde voorwaarden kunnen bewoners, ondernemers en instellingen deze ontheffing aanvragen.

Meer informatie vindt u op de pagina ‘Autoluwe binnenstad’.

Wegen: Herinrichting Beatrixstraat

Voor de aanleg van de stadsverwarming, riolering en hemelwaterafvoer is het nodig dat wij de Beatrixstraat opbreken en afsluiten voor verkeer. Dit biedt ook de mogelijkheid om de Beatrixstraat opnieuw in te richten. Uit overleg met het wijkpanel zijn de knelpunten en mogelijke oplossingen voor de Beatrixstraat besproken.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de projectleider via niels.joustra@leeuwarden.nl.

 • Achtergrondinformatie projecten
  Stadsverwarming van Ennatuurlijk
  Ennatuurlijk begint in 2021 met de aanleg van stadsverwarming in Leeuwarden. Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is één van de eerste gebouwen die wordt aangesloten op de nieuwe stadsverwarming. De verbinding tussen de bron van de stadsverwarming en het MCL loopt onder andere onder de Beatrixstraat door.
 • Nieuwe riolering
  De riolering in de Beatrixstraat is over een aantal jaren aan vervanging toe. We hebben besloten om de riolering in de Beatrixstraat tegelijkertijd met de aanleg van de stadsverwarming te vervangen.
 • Schoon regenwater scheiden van vies rioolwater
  Naast de aanleg van de stadsverwarming en de vervanging van de riolering leggen we ook een zogenaamd ‘hemelwaterafvoerstelsel’ aan in de Beatrixstraat. Doel hiervan is om het schone regenwater te scheiden van het vuile water in de riolering. Door het scheiden van rioolwater en hemelwater wordt de riolering niet meer extra belast tijdens (hevige) regenbuien.

Wegen: Herinrichting De Kei (Bilgaard)

Vervangen riolering en verbeteren asfalt

In 2022 gaan we aan De Kei de riolering vervangen en het asfalt verbeteren. Bij werkzaamheden houden we als gemeente zoveel mogelijk rekening met het klimaat. We gebruiken daarom zo min mogelijk grondstoffen of gebruiken grondstoffen opnieuw. Dit bespaart grondstof, energie en voorkomt de uitstoot van broeikasgassen.

Meer informatie vindt u in het document ‘Voorlopig ontwerp De Kei’:

Duurzamere materialen gebruiken

We gaan vrijkomend asfalt en beton inzamelen zodat er opnieuw beton en asfalt van gemaakt kan worden. En bij de nieuwe inrichting van De Kei maken we gebruik van al gerecyclede producten of producten die makkelijk te hergebruiken of op basis van natuurlijke materialen zijn.

Voorkomen wateroverlast

Door het veranderende klimaat krijgen we steeds vaker te maken met hevige buien, droge zomers en hitte. In De Kei is bij hevige regen wateroverlast. De werkzaamheden die uitgevoerd worden aan de riolering en het asfalt bieden de kans om dit ook direct op te lossen. Door in de nieuwe plannen ook goed te kijken naar het ‘groen’ in De Kei, wordt hitte voorkomen en kan water goed worden opgevangen.

Herinrichting De Kei

De werkzaamheden bieden de kans om De Kei volledig te herinrichten. Hierbij willen wij weer blanco beginnen. We hebben vaste kaders zoals waar de gebouwen staan, waar kabels en leidingen lopen, wat openbaar gebied is en wat particulier. Daarnaast kijken we naar welke bomen zijn belangrijk en willen we behouden. Hoeveel parkeerplaatsen zijn nodig, verkeersveiligheid, de hoeveelheid groen etc.. Al deze onderwerpen vormen de basis van het herinrichtingsplan waarbij dus gekeken wordt naar het oplossen van de klimaatknelpunten in De Kei.

Voor 2022 staan er verschillende werkzaamheden op de planning voor De Kei. Deze bestaan uit het vervangen van de betonnen riolering en grootschalig asfaltonderhoud. Wanneer we als gemeente werkzaamheden uitvoeren houden we zoveel mogelijk rekening met het klimaat. We gebruiken zo min mogelijk grondstoffen en zetten in op hergebruik (circulair). De gemeente heeft zowel voor het klimaat als voor circulair onlangs een uitvoeringsagenda opgesteld waarin De Kei is opgenomen.

Klimaat adaptief

Door het veranderende klimaat krijgen we steeds vaker te maken met hevige buien, droge zomers en hittegolven. Om er voor te zorgen dat deze extremen niet tot schade en extreme overlast leiden moeten we maatregelen nemen. In 2018 hebben we onderzoek gedaan (stresstest). Daaruit zijn gemeentebreed knelpunten naar voren gekomen. In De Kei is een wateroverlastknelpunt die wij moeten oplossen. De werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden bieden kansen om direct ook dit knelpunt op te lossen.

Circulair

De Kei willen wij volledig circulair uitvoeren. In een circulaire economie gebruiken we zo min mogelijk grondstoffen en benutten we deze optimaal. Ook is het van belang dat de gebruikte grondstoffen zo lang mogelijk worden gebruikt en daarna worden hergebruikt. Zo kan vrijkomend beton en asfalt opnieuw toegepast worden in nieuw beton en nieuw asfalt. Voor de nieuwe inrichting is het belangrijk om zoveel mogelijk bestaande of gerecyclede producten te gebruiken en als het niet anders kan producten die naderhand volledig afbreekbaar, volledig recyclebaar zijn te gebruiken, denk aan biobased producten.

Nieuwsbrieven

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen Kammeraat of Adriana Groen, telefonisch via 14 058 of stuur uw vraag naar bilgaardcirculair@leeuwarden.nl.

Wegen: Professor meester P.S. Gerbrandyweg in Leeuwarden

Herinrichting Professor meester P.S. Gerbrandyweg

Wij werken aan een goede doorstroming van de stadsring van Leeuwarden. De Julianalaan en de Valeriusstraat zijn onlangs aangepakt. Het laatste deel is de Professor meester P.S. Gerbrandyweg. De weg wordt aangepakt om de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid te verbeteren.

We verwachten de rotonde bij de Goudenregenstraat door een speciaal ‘keerplein’ (langgerekte rotonde), wat minder opstoppingen tot gevolg heeft. Daarnaast krijgt de Professor meester P.S. Gerbrandyweg – net als andere delen van de stadsring – twee rijstroken met een groene middenberm en aan beide zijden laanbeplanting.

Werkzaamheden Professor meester P.S. Gerbrandyweg in Leeuwarden

De herinrichting van de Professor meester P.S. Gerbrandyweg is in volle gang. Aannemer Knipscheer Infrastructuur begon op 20 juni 2022 met de werkzaamheden. Voor de herinrichting is het noodzakelijk dat de weg wordt afgesloten voor alle wegverkeer van zaterdag 16 juli tot en met zondag 28 augustus.

Ee-brug ook dicht

Tijdens het werk aan de Professor meester P.S. Gerbrandyweg nemen we ook de Ee-brug onder handen. Dit gebeurt van 25 juli tot en met 12 augustus 2022. De brugleuningen worden onder andere hersteld en tegelijk vindt er onderhoud plaats aan betonnen en stalen onderdelen van de brug. Om deze werkzaamheden veilig en snel te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk de brug af te sluiten voor alle verkeer, inclusief voetgangers. Vaarverkeer kan gewoon langs de Ee-brug tijdens deze periode.

Omleidingen voor autoverkeer, fietsers en voetgangers

Autoverkeer wordt van zaterdag 16 juli tot en met zondag 28 augustus omgeleid via de stadsring. Fietsers en voetgangers hebben een andere omleiding. Hieronder een kaart met de omleiding. Dit wordt ook met borden aangegeven.

Op de hoogte blijven van het project

 • Er worden regelmatig nieuwsbrieven over het project verspreid in de omgeving van de Gerbrandyweg. Deze nieuwsbrieven zijn ook op deze pagina te downloaden.
 • Specifieke informatie over werkzaamheden worden per brief gedeeld met bewoners.
 • Voortdurend op de hoogte blijven van de voortgang van het project? Dan is er de BouwApp! Wanneer u deze App downloadt, kunnen wij u voortdurend blijven informeren over de voortgang van de werkzaamheden en alles wat daarbij komt kijken. U kunt de BouwApp kosteloos downloaden op uw mobiele telefoon of tablet in Android of IOS.
 • Borden langs de weg geven de omleidingen aan.

Heeft u nog wel vragen over het project, wij helpen u graag verder

Voor meer informatie en vragen over het ontwerp kunt u contact opnemen met het projectsecretariaat, mevrouw Hilly Seepma. Telefonisch via 14 058, of mail naar gerbrandyweg@leeuwarden.nl. Vragen over de uitvoering en planning kunt u stellen aan Knipscheer Infrastructuur B.V. via telefoonnummer 036-53 20 200 of mail naar info@knipscheer.com.

Achtergrondinformatie

Wilt u meer weten over het project? Meer informatie geven wij in het volgende filmpje. Wilt u stukken ontvangen? Mail dan naar gerbrandyweg@leeuwarden.nl.

Documenten:

Wegen: Verbetering riolering Wergea

Wij werken aan de verbetering van de riolering van Wergea. We vernieuwen ook het gemaal vlakbij de brug. De bestrating vanaf vanaf de M. Kalsbeekstrjitte tot aan de bebouwde kom (voorbij de sportvelden) vernieuwen we ook.

Nieuwe inrichting Kooistrawei

Er komt nieuwe riolering en dat biedt een kans om naar de inrichting van de weg te kijken. Over de inrichting hebben wij afstemming gehad met de werkgroepen ‘Groen’ en ‘Verkeer’ van de stichting Perspektyf van Wergea. Er lag een voorlopig ontwerp waar inwoners op konden reageren. Er is nu een definitief ontwerp.

Werkzaamheden van augustus tot eind 2022

Na de zomervakantie, vanaf 22 augustus, starten wij met de werkzaamheden aan het gemaal en de H.J. Kooistrawei. Na de werkzaamheden bij het gemaal gaan wij aan de slag met de aanleg van de nieuwe riolering. Wij werken vanaf de noordkant naar de zuidkant. Als er een stukje riolering vernieuwd is, leggen we daarna direct de nieuwe bestrating aan. Wij streven ernaar dat de gehele riolering eind 2022 klaar is.

 

Meer informatie over de planning en uitvoering vindt u in het document ‘Riolering Kooistrawei Wergea‘.

 

Bestrating M. Kalsbeekstrjitte en de Hilleburen

Wij vernieuwen ook de bestrating tussen de M. Kalsbeekstrjitte en de Hilleburen (dus langs de sportvelden). Deze werkzaamheden starten waarschijnlijk begin 2023.

Verkeer en stremmingen

Autoverkeer, fietsers en voetgangers kunnen niet langs de werkzaamheden. De omleiding wordt ter plekke aangegeven met borden. Woningen blijven bereikbaar.

Vragen

Heeft u nog vragen dan kunt u een mail te sturen naar secretariaatbuitenruimte@leeuwarden.nl. Harold Rakers houdt namens de gemeente Leeuwarden toezicht op het werk. Hij is via het centrale nummer 14 058 bereikbaar.

Wegen: Verkeersmaatregelen Alde Leije

Gemeente Leeuwarden is begin 2020 gestart met de opdracht om de verkeersveiligheid op de hoofdwegen van Alde Leije te verbeteren. Het gaat om de Leijester Hegedyk, Arjen Roelswei en Langedyk. Het doel is deze wegen zo in te richten dat de verkeersveiligheid verbetert, de snelheid omlaag gaat en beter aansluit op de 30km-zone die er nu is. We zijn nu zover om u over het voorlopig ontwerp te informeren.

We zoeken de oplossing in het plaatsen van verkeersremmende maatregelen. Uitgangspunt voor verkeersremmende maatregelen is het toepassen van wegversmallingen. Uit de reacties die we hebben ontvangen, blijkt dat de voorgestelde wegversmallingen grotendeels gedragen worden. Maar met de gebruikelijke minimale breedte van een wegversmalling (3,50m.) kan het (lokale) landbouwverkeer er niet door. Dit is niet wenselijk. Een iets ruimere wegversmalling van 4,00 m. en meerdere op een kortere afstand van elkaar past wel bij het gebruik. De ruimte die ontstaat door de versmalling krijgt beplanting. Optisch versterkt de beplanting het effect van de versmalling.

Bij een wegversmallingen halen we het rode asfalt over een wat langere lengte weg om zo de overgang van fietsstrook naar wegversmalling in te leiden. Dit stuk krijgt grijs asfalt, net als de rest van de rijbaan. Aan de weilandzijde komen trottoirbanden, net als aan de trottoirzijde. Naast de beplanting versterken deze opstaande randen de versmalling optisch nog verder.

Hoe nu verder?

U kunt het plan bekijken in de bijlagen. Binnenkort werken we het voorstel uit tot een definitief ontwerp om vervolgens voorbereidingen te treffen voor de uitvoering. Zoals het nu lijkt, vindt uitvoering vanaf mei 2022 plaats.

Wegen: Fietsoversteek Stationsweg

De fietsoversteek bij de Stationsweg in Leeuwarden wordt aangepast. De werkzaamheden starten op maandag 21 november en duren tot en met vrijdag 16 december.

Stremming voor autoverkeer tijdens werkzaamheden

Van maandag 21 november tot en met vrijdag 16 december is de Stationsweg – tussen de rotondes Zuidersingel en Zuiderplein – gestremd voor autoverkeer. Verkeer dat vanuit het westen Leeuwarden binnenkomt en naar het centrum moet, wordt zoveel mogelijk via de stadsring omgeleid. Fietsers worden omgeleid via de Baljéestraat of bij het Zuiderplein direct doorverwezen naar de binnenstad. De fietsparkeerkelder blijft bereikbaar. Bussen kunnen om de werkzaamheden heen rijden. Voetgangers kunnen er ook langs.

De herinrichting

Bij de nieuwe inrichting hebben we de volgende uitgangspunten: de snelheid van zowel fietsers als het autoverkeer moet omlaag. Daarnaast moet de oversteek overzichtelijker worden gemaakt en beter opvallen.

 

In plaats van de huidige schuine oversteek komt er een meer haakse bocht voor fietsers, waardoor die meer moeten afremmen. Met groenbakken voorkomen we dat fietsers de bocht afsnijden. De haakse bocht zorgt voor betere zichtlijnen voor automobilisten. De groenbakken zorgen dat de oversteek overzichtelijker wordt: op die manier valt de plek meer op voor automobilisten.

Hieronder vindt u het ‘definitief ontwerp fietsoversteek Stationsweg’:

Definitief ontwerp fietsoversteek Stationsweg

Aanleiding herinrichting

Sinds de herinrichting van het Stationsplein in 2017 gebeuren er bij de oversteek meer ongelukken dan ervoor. Van 2014 tot 2017 (oude situatie) waren er op die plek in totaal 6 geregistreerde ongevallen tussen auto’s en fietsers. Tussen 2017 en 2021 waren dat er 21. Om die reden is een aanpassing van de oversteek nodig.

Eerder genomen maatregelen

Al eerder zijn maatregelen genomen om de oversteek veiliger te maken. Zo zijn er extra borden geplaatst om de oversteek te accentueren. Ook zijn er bloembakken geplaatst om de snelheid van het verkeer te verlagen. Er is betere verlichting geplaatst. Ondanks als deze ingrepen is de verkeersveiligheid onvoldoende verbeterd. Om die reden passen we de oversteek aan.