Inhoudsopgave:

Fietspaden

In de gemeente Leeuwarden werken wij aan goede fietsverbindingen. In en rondom de stad. Fietsen is gezond, levert geen schadelijke uitstoot en neemt minder ruimte in dan de auto. De gemeente(raad) wil graag dat de kwaliteit van het fietsnetwerk van Leeuwarden wordt verbeterd. In de notitie Fietsnetwerk Leeuwarden uit 2015 staat welke fietsverbindingen beter worden gemaakt. Hieronder de fietsprojecten waar we nu aan werken:

Doorfietsroute Leeuwarden en Heerenveen

We werken nu aan een goede fietsverbinding tussen Leeuwaren en Heerenveen. Het fietspad is 4 meter breed. Er is al veel klaar, we hebben gewerkt ter hoogte van Reduzum, Jirnsum en nu gaan we verder richting Leeuwarden. Hieronder kunt het kaartje downloaden van de hele route. De verwachting is dat het laatste deel van de fietsroute wordt opgepakt binnen de gebiedsontwikkeling Middelsee.

 

Heeft u vragen over dit fietsproject? Mail dan naar wijwerkenaan@leeuwarden.nl of bel naar 14 058.

Goede fietsverbindingen in de stad

Wij werken aan goede fietsverbindingen in de stad. Sommige straten richten we opnieuw in zodat fietsers er veilig kunnen fietsen. De herinrichting van deze straten doen we in overleg met bewoners. We hebben al meerde straten opnieuw ingericht. Onder andere de Azaleastraat en de Tsjerk Hiddesstraat. Hieronder de straten waar we nu aan werken.

Maria Louisastraat

Na overleg met de inwoners van deze straat is gekozen voor een ontwerpvariant met parkeren aan de westzijde van de straat.

Wij werken van augustus tot en met oktober 2023 aan de herinrichting.

Dit ontwerp kunt u hieronder bekijken.

Vragen? Neem contact op met de projectleider Hein Waterlander dat kan via hein.waterlander@leeuwarden.nl of bel naar 14 058.

Emmakade zuidzijde

Het project Emmakade Zuidzijde stond even stil. Uit een onderzoek bleek dat de kademuur verzwakt zou zijn, waardoor we het ontwerp dat er lag voor deze straat niet konden uitvoeren. Er wordt nu gewerkt aan een aangepast plan, zodat fietsers hier straks comfortabel langs kunnen fietsen.

Wegen

Wij werken aan het onderhoud van verschillende wegen in onze gemeente. Sommige projecten zijn kort, andere zijn weer wat langer. Hieronder een aantal projecten waar wij nu aan werken.

Autoluwe binnenstad

Het noordwestelijke deel van de binnenstad van Leeuwarden is autoluw gemaakt. Dit betekent dat er niet zomaar motorvoertuigen meer mogen komen. Meer informatie vindt u op autoluwe binnenstad.

Herinrichting meester P.S. Gerbrandyweg

De meester P.S. Gerbrandyweg is onderdeel van de stadsring van Leeuwarden. De werkzaamheden voor de weg zijn klaar. We planten nu nog de bomen en heggen. Eind februari 2023 is de officiële oplevering van dit project.

 

Lees in de nieuwsbrief van november 2022 de laatste informatie.

Herinrichting Kooistrawei in Wergea

Wij werken aan de verbetering van de riolering van Wergea. We vernieuwen ook het gemaal vlakbij de brug. De bestrating vanaf vanaf de M. Kalsbeekstrjitte tot aan de bebouwde kom (voorbij de sportvelden) vernieuwen we ook.

De aanleg van nieuwe riolering biedt een kans om naar de inrichting van de weg te kijken. Over de inrichting hebben wij afstemming gehad met de werkgroepen ‘Groen’ en ‘Verkeer’ van de stichting Perspektyf van Wergea. Het werk is in het voorjaar van 2023 klaar.

 

Heeft u vragen? Mail dan gerust naar arjen.kammeraat@leeuwarden.nl. Of bel naar 14 058.

Verkeersmaatregelen Alde Leije

Wij werken aan de verkeersveiligheid van de Leijester Hegedyk, Arjen Roelswei en Langedyk in Alde Leije. We passen de wegen aan zodat het beter aansluit op de 30km-zone die er nu is. Er ligt een voorlopig ontwerp. We hebben daar reacties op gekregen. De reacties hebben we al besproken met de werkgroep/dorpsbelang en enkele gebruikers en direct aanwonenden.

 • Begin 2023 wordt het definitieve ontwerp voorgelegd aan bewoners.
 • Uitvoering staat gepland rond zomer 2023

Herinrichting Beatrixstraat Leeuwarden

Wij gaan de Beatrixstraat in Leeuwarden opnieuw inrichten. De weg moeten we openbreken voor de aanleg van stadsverwarming, riolering en afvoer van regen. Dit biedt de mogelijkheid om de weg opnieuw in te richten. Er ligt inmiddels een ontwerp van herinrichting van de straat. Bewoners konden knelpunten en mogelijke oplossingen meegeven. Dit is zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp.

 

Het project staat nu even stil. De aanleg van stadsverwarming duurt wat langer. Daar moet deze herinrichting op wachten.

Heeft u vragen over dit project? Mail dan naar niels.joustra@leeuwarden.nl of bel naar 14 058.

Herinrichting kruispunt Westeinde

Er komt een nieuwe inrichting van het kruispunt Westeinde:

 • Er komt een aanpassing van het fietspad.
 • Er komen nieuwe verkeerslichten.
 • Er komt een groenstrook.
 • Een busbaan gaat weg.

Onderzoek naar huidige asfalt

We zitten in een voorbereidende fase. Dinsdagavond 31 januari is er een asfaltonderzoek. Daarmee testen we de kwaliteit van het huidige asfalt. Deze avond is de Harlingerstraatweg tussen het kruispunt Westeinde en het Europaplein gestremd voor autoverkeer. De omleiding voor autoverkeer gaat via de Slauerhoffweg en de Heliconweg.

Heef u vragen over dit project?

Neem dan contact op met de projectleider Marcel Oortman. Dat kan via marcel.oortman@leeuwarden.nl of 06-42163144.

Bruggen

Wij werken aan het onderhoud of de aanleg van nieuwe bruggen. Hieronder vindt een aantal grotere brugprojecten.

Werkzaamheden aan de Vrouwenpoortsbrug

In het voorjaar van 2022 vonden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Vrouwenpoortsbrug. Bij dat onderhoudswerk bleek dat er nog meer moet gebeuren aan de brug. De werkzaamheden die moeten gebeuren zijn urgent. Als ze niet gebeuren is de kans reëel dat de brug het volgende vaarseizoen niet goed functioneert. Vanaf eind november 2022 tot april 2023 vervangen we 3 hoofdliggers, 3 draaipunten en 3 lagers van de brug.

Stremming vaarverkeer

De Vrouwenpoortsbrug is van maandag 28 november tot april 2023 gestremd voor vaarverkeer. Vaarverkeer wordt omgeleid. Bootjes tot 1,60 meter kunnen wel langs de brug. Tijdens de stremmingen van autoverkeer, fietsers en voetgangers (week 4 en 14 2023) kan vaarverkeer wel langs de brug.

Stremming autoverkeer, fietsers en voetgangers

Tijdens de werkzaamheden is de brug 2 weken gestremd voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Dit is in van maandag 16 tot en met dinsdag 24 januari en naar verwachting in week 14 (3 tot en met 7 april).

 

Tijdens de stremming leiden we alle verkeer om via de Noorderbrug of de Verlaatsbrug. De stremmingen kondigen we met borden aan.

Bruggen op afstand bedienen

Provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden werken sinds 2015 samen aan het op afstand bedienbaar maken van diverse bruggen in de gemeente Leeuwarden. De brugwachter bedient de bruggen dan niet meer op locatie, maar op afstand vanuit de provinciale bediencentrale voor bruggen, het Swettehûs in Leeuwarden. 11 bruggen in onze gemeente gaan over op centrale brugbediening.

 • De Palmabrêge in Wergea (klaar)
 • Tútse- en Gallebrêge in Grou (klaar)
 • Brug in de Hoofdstraat in Warten
 • Pylkwiersterbrêge in Zuiderburen
 • Greidanusbrêge in Zuiderburen
 • Slauerhoffbrug in Leeuwarden
 • Oxenabrids in Hempens-Teerns
 • Greunsbrug in Leeuwarden
 • Van Harinxmabruggen oost en west in Leeuwarden

Meer informatie over het op afstand bedienen van bruggen in de provincie Fryslân vindt u op www.fryslan.frl/swettehus.

Nieuwe brug in Wergea: Stringbrêge

De Stringbrêge verbindt straks de nieuwbouwwijk Grut Palma met de oude dorpskern van Wergea. De brug wordt in het voorjaar van 2023 aangelegd. Voor de zomer 2023 is het werk klaar.

Achtergrondinformatie

De brug zou in het voorjaar van 2021 aangelegd worden. Dit werd uitgesteld. Er was onvrede bij enkele bewoners over de brug, dit werd onderstreept met een petitie die 162 keer was ondertekend oor inwoners van Wergea. Deze geluiden nam de gemeente serieus. Uit een vervolg enquête bleek dat ruim 70% wel deze brug willen. We gingen samen met een groep bewoners aan de slag voor de brug. Welke zorgen leven er? Aan welke knoppen kunnen we draaien?

Voorkeur werkgroep

De voorkeur van de werkgroep was een draaibrug die op afstand kan worden bediend. Daarbij moest er aandacht komen voor de communicatie richting grotere boten. Die moeten via de staande mastroute varen en niet door het dorp.

Besluit college van b en w

Het college van b en w heeft het voorstel vanuit de werkgroep en ingebrachte zorgen en wensen besproken. Het college besloot om de oorspronkelijke ophaalbrug te plaatsen. Daarbij is besloten dat tijdens de zomer periode een extra brugwachter komt. Dan blijft de doorstroming goed. Op afstand bedienen van bruggen wordt onderzocht. Er wordt ingezet op extra communicatie richting grote boten om via de staande mastroute te varen.

 

Lees in de nieuwsbrief van november 2022 de laatste informatie.

 

Heeft u vragen? Mail dan naar wijwerkenaan@leeuwarden.nl of bel naar 14 058 en vraag naar de heer Dirk Jan Kuipers.

Gebiedsontwikkeling

We hebben in onze gemeente gebiedsontwikkelingprojecten. Het gaat dan om een herinrichting van een groter gebied. Hieronder een lijst van projecten waar we momenteel aan werken.

 

En verder nog:

Vergroening van het Waagplein

Wij werken aan een groene en aantrekkelijke binnenstad. We gaan het plein tussen de Waag en de Wirdumerdijk vergroenen. De werkzaamheden aan het Waagplein beginnen in januari 2023.

 

Meer informatie over dit project vindt u in deze nieuwsbrief.

 

Heeft u vragen? Stel ze gerust. Dat kan bij projectleider Meile Postma via meile.postma@leeuwarden.nl of bel (058) 751 2473.

 

Nieuwe locatie Integraal Kind Centrum (IKC) in Lekkum

De Professor Wassenberghskoalle in Lekkum groeit uit het huidige schoolgebouw. Daarom zoeken we naar een nieuwe locatie voor een IKC in Lekkum, waar (in de toekomst) maximaal 250 leerlingen in combinatie met een kinderopvang terecht kunnen. Er wordt ook onderzocht of het schoolgebouw op de huidige locatie mogelijk uitgebreid kan worden.

Onderzoek naar geschikte locatie

In opdracht van de gemeente Leeuwarden doet adviesbureau ICSadviseurs onderzoek naar de meest geschikte locatie(s) voor het nieuwe schoolgebouw. Hierbij wordt onder andere gekeken naar hoe het IKC in het landschap past, naar de verkeersveiligheid en natuurlijk naar de invloed op de omgeving en omwonenden.

Presentatie en verslagen meedenkavond

 

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Peter Jager, adviseur Ruimtelijk Ordening bij gemeente Leeuwarden, via peter.jager@leeuwarden.nl of bel 058 233 8577.

Herinrichting van de Kei in Bilgaard

Wij werken aan de ontwikkeling van De Kei in Bilgaard. Er ligt inmiddels een ontwerp van het gebied. Dit is afgestemd met inwoners uit de wijk. Er komt nieuwe riolering en meer groen in de wijk. We verwachten na de zomer van 2023 te starten me de herinrichting.

 

Meer informatie over dit project vindt u in deze nieuwsbrief.

 

Heeft u vragen? Stel ze gerust. Dat kan bij de projectleider Arjen Kammeraat via arjen.kammeraat@leeuwarden.nl of bel naar 14058.

Aanleg glasvezel in de gemeente Leeuwarden

In onze gemeente wordt glasvezel aangelegd. Dit wordt gedaan door Glaspoort en Deltafiber. Gemeente Leeuwarden heeft op basis van de telecommunicatiewet toestemming gegeven dat ze glasvezel mogen aanleggen.

Moet ik verplicht gebruik maken van de glasvezel aansluiting?

Nee, u bent niet verplicht een abonnement af te sluiten. Wilt u wel een abonnement afsluiten? Dit kan direct of later.

Waar leggen Glaspoort en DELTA Netwerk glasvezel aan?

Er is een overeenkomt ondertekend dat zij glasvezel mogen aanleggen in alle dorpen en wijken in de gemeente. In september start DELTA Netwerk in Grou met de graafwerkzaamheden

Glaspoort legt ongeveer 13.000 glasvezel aansluitingen aan in de volgende dorpen: Stiens, Grou, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Baard, Bears, Easterlittens, Feinsum, Hijum, Hilaard, Húns, Idaerd, Irnsum, Jorwert, Lekkum, Mantgum, Alde Leie, Reduzum, Wargea, Warten, Weidum, Wytgaard en Wurdum en bedrijventerreinen De Hemrik, Biensma, Oedsmawei, Middelsee, Leeuwarden West, Businesspark Leeuwarden, industrieterrein Noarderfjild, bedrijventerrein Wergea en industrieterrein String.

In welke volgorde dit gebeurt, moet nog bepaald worden. U ontvangt hierover een brief.

Zoals nu bekend is, legt DELTA Netwerk de glasvezel aan tot alle dorpen in het zuiden van de stad.

Vragen over de aanleg en providers die gebruik maken van glasvezel door Glaspoort?

Meer informatie vindt u op de website van Glaspoort.

Vragen over de aanleg en providers die gebruik maken van glasvezel door Datanetwerk?

Meer informatie vindt u op de website van DELTA Netwerk.

Baggeren

Project baggeren Nieuwe kanaal

In de bijlage hieronder staat het projectgebied. Het gaat om het Nieuwe Kanaal en een stukje Zuiderstadsgracht.

Wij Werken Aan een betere doorvaart van het Nieuwe kanaal. Van 6 maart tot 30 juni wordt er gebaggerd tot 2,30 m¹ waterdiepte. Zo verbeteren we de doorvaart toegankelijkheid van de woonschepen en museumhaven.

Verkeershinder 1e Kanaalsbrug

De 1e Kanaalsbrug is in deze periode dagelijks gestremd van 09.00 tot 16.00 uur. Fietsers en voetgangers worden omgeleid om de blokhuispoort. In de bijlage hieronder vindt u een tekening van de omleiding.

Verkeershinder 2e Kanaalsbrug

De 2e Kanaalsbrug (nabij Koopmans) wordt vaker bediend door afvoer van de baggerspecie. Tijdens de spits van 07.00 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur wordt de brug niet bediend.

Vragen?

Als u vragen of opmerkingen. Neem dan contact op met de heer M. Postma. Hij is te bereiken via het emailadres: meile.postma@leeuwarden.nl of telefonisch via telefoonnummer: 058-7512473.