Inhoudsopgave:

Check het bestemmingsplan

Heeft u voor uw bouwplan geen omgevingsvergunning nodig? Dan moet uw plan nog wel in het bestemmingsplan passen.
Past uw bouwplan in het bestemmingsplan? Dan mag u in sommige gevallen zonder vergunning bouwen.
Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan hebt u alsnog een vergunning nodig.

Meer informatie vindt u op pagina Bestemmingsplan.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging van het OLO. De gemeente Leeuwarden stuurt daarna nog een bevestiging via de post. Zo weet u zeker dat uw aanvraag bij ons is binnengekomen.
Daarna ontvangt u een brief waarin wordt uitgelegd welke procedure voor u geldt:

 • Reguliere procedure.
  Deze procedure duurt maximaal 8 weken. Deze periode kan 1 keer verlengd worden met 6 weken, als de beoordeling van uw aanvraag niet binnen die 8 weken kan worden gedaan.
  Als de gemeente niet binnen deze periode beslissen, is de vergunning (van rechtswege) verleend.
 • Uitgebreide procedure.
  De procedure duurt maximaal 6 maanden. Beslist de gemeente niet binnen deze periode, dan is de vergunning niet automatisch van rechtswege verleend.
  Voordat de definitieve vergunning wordt gemaakt, wordt er eerst een ontwerpvergunning opgesteld. Deze ligt ter inzage. Dat betekent dat iedereen de vergunning in kan zien. Wil iemand reageren? Dan moet die persoon zienswijze indienen. Een zienswijze indienen is verplicht, als die persoon later nog bezwaar in wil dienen.

Welke gegevens bij de aanvraag meesturen?

Het is belangrijk dat u de aanvraag omgevingsvergunning compleet opstuurt. Dan kunnen wij uw aanvraag direct beoordelen.

Stuur bij een bestaande en bij een nieuwe situatie het volgende mee:

 • situatietekening
 • plattegrondtekening
 • aanzichttekening
 • doorsnedetekeningdetailtekening
 • kleur en materialen

Zorg ervoor dat op de tekeningen altijd afmetingen staan.

De aanvraag moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Deze eisen gaan bijvoorbeeld over brandveiligheid, isolatiewaarden en ventilatie.

Welstand

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt omdat u iets wilt bouwen, vragen wij welstandsadvies aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem (adviescommissie). Dit advies hoort bij de vergunningprocedure.
Een bouwwerk moet voldoen aan de zogeheten ‘redelijke eisen van welstand’. Dat is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Welstandsnota

De welstandseisen van de gemeente Leeuwarden staan in de Welstandsnota gemeente Leeuwarden 2022. De adviescommissie houdt zich aan de regels uit dit document bij het beoordelen van de aanvraag. Na de beoordeling geeft de adviescommissie de gemeente advies. Als een plan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand, geeft de gemeente geen omgevingsvergunning.

Schetsplan of vooroverleg

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunnen wij naar een schetsplan kijken. Wij beoordelen dan of uw plan in het bestemmingsplan past en of het voldoet aan de welstandsrichtlijnen. Deze beoordeling moet u betalen. U krijgt deze kosten terug als u, na onze beoordeling van het schetsplan of vooroverleg, een omgevingsvergunning aanvraagt. De kosten, die u maakt voor het welstandsadvies van de adviescommissie, krijgt u niet terug.

U stuurt een schetsplan naar de gemeente Leeuwarden via het Omgevingsloket online. Hier vraagt u ook een vooroverleg aan.

Vergaderingen adviescommissie

De adviescommissie vergadert iedere week op dinsdag vanaf 09.00 uur in het Gemeentehuis. U mag bij deze vergaderingen zijn. U als aanvrager, of de persoon die uw plan heeft ontworpen, mag het plan uitleggen. Maak hiervoor een afspraak.

De agenda en bouwplannen kunt u voor de vergadering begint, inkijken op het Gemeentehuis.

Houdt rekening met de Wet natuurbescherming

Bij verbouwingen en bij nieuwbouw op braakliggend terrein, moet u rekening houden met de Wet natuurbescherming. Het is verboden om beschermde diersoorten te verstoren. Dat geldt ook voor de verblijfplaatsen van deze dieren.

Voorbeelden van beschermde diersoorten

De huismus, meerdere vleermuissoorten en de gierzwaluw. De verblijfplaatsen en nesten van deze soorten zijn het hele jaar door beschermd. Deze dieren kunnen in uw spouwmuur, uw dak of uw tuin zitten.

Heeft uw plan gevolgen voor beschermde dieren?

Om daar achter te komen, laat u een kort onderzoek doen door een ecologisch adviesbureau. Dit heet een quickscan. Deze scan maakt duidelijk of uw plannen gevolgen hebben voor beschermde diersoorten.

Ontheffing Wet natuurbescherming aanvragen

Blijkt uit de quickscan dat uw plan gevolgen heeft voor beschermde soorten? Vraag dan een ontheffing voor de Wet natuurbescherming aan bij de Provincie Fryslân. Doe dit voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit scheelt tijd en geld.

Meer doen voor beschermde soorten

Wilt u bij uw bouwproject de natuur zo weinig mogelijk verstoren? Meer informatie vindt u op website Bouw Natuur Inclusief en op website Checklist Groen Bouwen.

Vragen?

Veel vragen en antwoorden vindt u op de website van het Omgevingsloket Online.

Of neem dan contact met de gemeente Leeuwarden.

Wet kwaliteitsborging (Wkb)

Meer informatie vindt u op de pagina Wet kwaliteitsborging (Wkb).

Kosten

Hoeveel u betaalt, hangt af van uw bouwplan. We berekenen de kosten volgens de Legesverordening  Leeuwarden 2023.