Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion het stadhuis in de lente

Technysk ûnderhâld

Fanwege technysk ûnderhâld is de Fryske oersetting op it stuit net beskikber. Us ferûntskuldigingen!