Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion het stadhuis in de lente

Zorgaanbieders basis- en aanvullende ondersteuning Wmo 2021 bekend

Publicatiedatum: 
6 mrt 2020

Vanaf 1 januari 2021 gaat een samenwerkingsverband van zo’n twintig lokale partijen de ondersteuning verlenen voor de dagbesteding en thuisondersteuning binnen de Wmo.

De gemeente gaat hiervoor één contract aan met het samenwerkingsverband WINDKRACHT058, dat wordt gevormd door Aardema Zorg Groep, Innzorg en JijCentraal, die op hun beurt weer zo’n zestien onderaannemers aan zich gebonden hebben. Thuiszorg Het Friese Land en M.i.e.p. Huishoudservice verlenen vanaf dat moment de ondersteuning voor hulp bij huishouden binnen de Wmo. De combinatie Amaryllis-Incluzio had al eerder de gunning voor de basisondersteuning gekregen.

Compleet aanbod

Wethouder Hilde Tjeerdema: “ Met de gunning van de huishoudelijke hulp en de dagbesteding en thuisondersteuning hebben we nu een compleet aanbod van nieuwe Wmo-ondersteuning vanaf 1 januari 2021. De komende periode gaan we in nauwe samenwerking en onder regie van de gemeente met de diverse aanbieders aan de slag waarbij we duidelijke afspraken maken met betrekking tot de overgang van cliënten en personeel”.

De gezamenlijke zorgaanbieders zijn blij dat ze vanaf 2021 Wmo-ondersteuning in de gemeente Leeuwarden mogen aanbieden. “We zorgen samen met alle betrokken partijen voor een duurzaam en vernieuwend model van zorg en welzijn, dichtbij de bewoners van Leeuwarden. We gaan zo snel mogelijk aan de slag, zodat we deze nieuwe werkwijze vanaf 2021 succesvol kunnen implementeren.”

Overgang naar nieuwe situatie

Cliënten kunnen volgend jaar te maken krijgen met een verandering. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe zorgverlener voor hun ondersteuning of een andere manier van werken. Daar is de komende maanden veel aandacht voor. Dit in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen.

De nieuwe werkwijze kan ook betekenen dat personeel van werkgever verandert. De komende tijd gaan de aanbieders hierover gesprekken  voeren. De gemeente levert waar mogelijk ook een bijdrage aan een zorgvuldige overgang van personeel. De manier waarop dit het beste kan worden ingevuld wordt in overleg met de aanbieders  bepaald.

Niet gecontracteerde partijen mogelijk onderaannemer

Voor niet gecontracteerde zorgaanbieders betekent de gunning niet automatisch dat zij per 2021 hun werkzaamheden niet meer kunnen verrichten. Zij kunnen mogelijk nog een samenwerking aangaan met een van de hoofdaanbieders om zo hun dienstverlening  voort te kunnen zetten. De aanbieders gaan hierover onderling in gesprek.

Herijking Wmo

De gemeente Leeuwarden organiseert de Wmo-taken vanaf 2021 op een andere manier. Dit gebeurt onder andere om inhoudelijke redenen; meer samenwerking tussen partijen, meer maatwerk en minder administratieve lasten. Maar ook om het structurele financieringstekort terug te dringen. De nieuwe werkwijze is vastgelegd in het Uitvoeringsplan Herijking Ondersteuning Wmo, dat in juli 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. De basisondersteuning werd eerder al gegund en wordt vanaf 1 januari 2021 uitgevoerd door het samenwerkingsverband van Stichting Amaryllis en Incluzio BV.

Wmo vanaf 2021

We blijven werken volgens het principe ‘één huishouden, één plan, één regievoerder'. Er wordt daarnaast nog meer maatwerk geleverd per wijk, dorp of gebied. Daarbij staat de sociale basis zo veel mogelijk centraal. Er wordt zo veel mogelijk gewerkt vanuit op te richten buurt- en dorpskamers, waar vrijwilligers en beroepskrachten samen de ondersteuning aan inwoners vormgeven.

Meer weten over de Wmo? Kijk dan op lwdvoorelkaar.nl