Lion

Politiek Podium 16 oktober

Publicatiedatum: 
14 okt 2019

Het Politiek Podium van 16 oktober is gedeeld in een sessie Open Podium, twee sessies Politieke Dialoog en twee informatiebijeenkomsten voor de raad. Het Open Podium bespreekt op initiatief van de agendacommissie de nieuwe sporttarieven per 2020. De raad wil graag in gesprek met de sportverenigingen over de gevolgen van het nieuwe tariefstelsel: kunnen de verenigingen hiermee uit de voeten of lopen zij tegen knelpunten aan. De raad kan zo nodig besluiten over dit onderwerp in dialoog te gaan met de wethouder en eventueel bij de behandeling van de begroting moties en/of amendementen hierover indienen.

De informatiebijeenkomsten gaan over Geothermie en warmtenet voor (een deel van) Leeuwarden. De marktpartijen die het initiatief hebben genomen om een geothermiebron te bouwen geven in deze bijeenkomst een toelichting op hun plan. Te zijner tijd zal de raad met het college in gesprek gaan over de bouwstenen voor een samenwerkingsovereenkomst voor realisatie van het plan.

Daarnaast is er een informatiebijeenkomst over de Vlietzone: het aanwijzingsbesluit om een deel van de Vlietzone tot overlastgebied te verklaren. Er is in de raad behoefte om dieper op de problematiek in deze buurt in te gaan, maar ook om te praten over de opvang en zorg voor jongeren en andere inwoners van de gemeente in de Vlietzone. Op 16 oktober wordt feitelijke informatie met de raad gedeeld over de kaders die zijn gesteld rond de Jeugdwet en WMo, openbare orde en veiligheid en de leefbaarheid in de wijken. Het college probeeert inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om in te grijpen, maar ook waar die mogelijkheden er niet zijn. Na deze technische bijeenkomst staat een Open Podium gepland voor 30 oktober. Dan is er gelegenheid om in te spreken.

Alle onderwerpen op de agenda voor de 163 oktober leest u op de site. Hier is ook de livestream te vinden om de vergadering komende woensdag te volgen.