Lion

Politiek Podium 11 september

Publicatiedatum: 
11 sep 2019

Woensdag 11 september staan er twee dialoogsessies op de agenda van het Politiek Podium. We beginnen met het debat over kredietverlening voor wijkaanpak zes aandachtswijken. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met uitgaven in het kader van de aandachtswijkenaanpak (of korter wijkaanpak) voor de periode van 2019-2022/23 (vier jaar).Het gaat daarbij om wijkactieplannen voor zes stadswijken in Leeuwarden waar de leefbaarheid stevig onder druk staat: Schepenbuurt, Valeriuskwartier, Heechterp-Schieringen, Oldegalileën/Bloemenbuurt, Tjerk-Hiddesbuurt/Cambuursterhoek en Vlietzone. Op basis van het Open Podium van 4 september jongstleden zal de Politieke Dialoog tussen de fracties en met de wethouder zich toespitsen op de volgende twee punten: de positie van de Wielenpôlle in de wijkenaanpak, en
de inzet van budgetten voor fysieke projecten voor de wijkactieplannen met vooral sociale doelstellingen.

Het tweede onderwerp dat besproken gaat worden is het gezondheidscentrum in Wergea.Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een Gezondheidscentrum op het perceel Oan ’t Alddjip te Wergea , in afwijking van de toegestane woonfunctie. Medewerking kan worden verleend met toepassing van een grote buitenplanse afwijking. In het kader van deze procedure is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. Deze stukken hebben met ingang van 25 april 2019 gedurende zes weken ter visie gelegd. Er zijn zeven zienswijzen ontvangen en hebben met name betrekking op verkeer en parkeren, maar hebben voor het College geen aanleiding gegeven om het plan aan te passen. Een aantal fracties heeft aangegeven in aansluiting op het Open Podium het parkeervraagstuk nog met de wethouder te willen bespreken in een dialoogbijeenkomst.

Alle stukken voor de vergadering leest u op onze website. De vergadering is vanaf 19.30 uur live te volgen via onze stream of omoep LEOMiddelsé.