Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion het stadhuis in de lente

Hoe woont u graag in uw dorp?

Help mee met het nieuwe woonbeleid en vul de vragenlijst in! Door uitbreiding van de gemeente in 2018 is het aantal dorpen gegroeid. Past het bestaande woonbeleid dan nog wel bij de specifieke woonvraag in de dorpen? Om dat te onderzoeken wil de gemeente weten wat de behoefte in de dorpen is op het gebied van wonen. Samen met een groot aantal dorpsbelangen heeft de gemeente daarom een vragenlijst gemaakt. Help mee met het nieuwe beleid en vul de vragenlijst in. Het opstellen van het woonbeleid kunnen we en willen we namelijk niet vanuit het gemeentehuis doen.

Digitale vragenlijst

Om goed woonbeleid te maken, is het nodig om informatie te hebben over wat u als dorpsbewoner vindt. Hoe wilt u graag wonen? Bent u op zoek naar een huurwoning of koopwoning? Of wat kan er verbeterd worden in uw dorp als u kijkt naar de woningen? Dit kunt u allemaal aan ons laten weten door de vragenlijst in te vullen.

Voor uw (t)huis

De antwoorden gaan we gebruiken om het nieuwe woonbeleid voor de dorpen te schrijven. Het woonbeleid moet ruimte geven voor woningbouw dat past binnen de wensen en behoeften van dorpsbewoners. Nieuw woonbeleid voor de dorpen betekent niet automatisch dat er op korte termijn woningen gebouwd gaan of kunnen worden. De uitwerking van het beleid gaan we samen met het dorp bespreken en uitwerken. De resultaten uit de vragenlijst helpen daarbij. Uw dorpsbelangen kan de informatie ook gebruiken voor de dorpsvisie en in gesprekken in het dorp en met de gemeente. Samen zorgen we voor een mooi (t)huis voor iedereen, in de stad én de dorpen van gemeente Leeuwarden. Helpt u mee?

Hoe vult u de vragenlijst in?

Samen met uw plaatselijke dorpsbelangen hopen we dat zoveel mogelijk bewoners deze vragenlijst over wonen in de Leeuwarder dorpen invullen. Ook de woonwensen van uw meerderjarige kinderen willen wij graag weten. Het maakt niet uit of zij thuis wonen of al op zichzelf wonen. De vragenlijst kunt u van 1 februari tot 1 maart invullen. 

 

 

 

Volkshuisvestingsvisie

Vitale en veerkrachtige wijken en dorpen in de gemeente Leeuwarden. Dat is wat we willen bereiken met de volkshuisvestingsvisie. Een visie waarmee we als gemeente meer willen sturen op het sociale segment van de woningmarkt. Dat zijn de sociale huurwoningen van corporaties en particulieren. Wat vinden wij belangrijk? Een veilige, betaalbare en gevarieerde woonomgeving waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een omgeving waarin iedereen, of je nu een laag of hoog inkomen hebt, een (t)huis kan vinden. En niet je portemonnee bepaalt waar je woont. Een 'ongedeelde samenleving' noemen we dat. 

Fysieke en sociale opgaven

Dat levert fysieke opgaven op: verkleinen ruimtelijke verschillen in de stad, toegankelijk maken van de dorpen voor alle doelgroepen, elke wijk plek laten bieden voor een brede doelgroep en ook de allerlaagste inkomens keuzevrijheid bieden. En het levert een sociale opgave op: dat inwoners, overheden, maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders samenwerken en zich inzetten om alle mensen mee te laten doen aan de samenleving, zowel in de stad als in de dorpen.

Wethouder Hein de Haan: “De afgelopen jaren zijn niet altijd eenvoudig geweest voor de volkshuisvestingssector: verhuurdersheffing en andere afdrachten, een groeiend aantal kwetsbare huurders en gemeenten zonder middelen voor stedelijke vernieuwing. Met deze volkshuisvestingsvisie slaan we de bladzijde nadrukkelijk om. We hebben behoefte aan nieuwe energie, we hebben een stevige koers en ik ben blij met het brede commitment om samen te bouwen aan die ongedeelde wijk en het vitale dorp.”

Thema’s

Met deze volkshuisvestingsvisie geeft gemeente Leeuwarden aan hoe zij de ‘ongedeelde stad en vitale dorpen’ wil bereiken en wat dat betekent voor de verschillende onderwerpen binnen de volkshuisvesting:

  • betaalbaar wonen;
  • kwaliteit van het wonen;
  • volhoudbaar wonen;
  • voldoende aanbod;
  • oud worden in de eigen woning;
  • als wonen niet vanzelfsprekend is.

Volkshuisvesting, waar gaat het over?

Alle huurwoningen met een prijs tot € 737,14 en alle inkomensgroepen tot € 43.574 vallen binnen de werkingssfeer van de volkshuisvestingsvisie. Het betreft daarmee huurwoningen in eigendom van de corporaties en van particuliere verhuurders. De volkshuisvestingsvisie omvat het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid conform artikel 42, eerste lid van de Woningwet en vormt daarmee de basis voor de jaarlijkse prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. De nieuwe volkshuisvestingsvisie geeft input voor de omgevingsvisie, een afwegingskader voor woningbouw in de Leeuwarder dorpen en voor de inzet van stedelijke vernieuwing (het opknappen van wijken).

Wat betekent dit voor de huurder?

“Ten slotte, wat betekent deze volkshuisvestingsvisie voor de huurder? Want daar draait het uiteindelijk om”, aldus De Haan. “Tegen hen zeg ik: we gaan aan de slag om ervoor te zorgen dat je betaalbaar kunt wonen, dat je meer keuzevrijheid krijgt en dat je zult zien dat je buurt gezonder en meer gevarieerd wordt. En dat je meedoet wanneer we plannen voor je buurt maken. Zodat je huis ook je thuis is.”

Volkshuisvestingsvisie

pdf Volkshuisvestigingvisie 2021 Ongedeeld en vitaal (PDF, 3.7 MB) pdf De ontwerpvisie Volkshuisvesting in beeld (infographic) (PDF, 915.43 KB)

 

Bijlagen bij de visie

pdf Feiten en cijfers Volkshuisvesting (factsheet) (PDF, 2.83 MB)

pdf Bijdragen volkshuisvestingsvisie (PDF, 2.08 MB) pdf Rapport Woningmarkt in beweging (PDF, 2.27 MB)

 

Proces

Op dinsdag 15 december 2020 stelde het college de volkshuisvestingsvisie vast en legt daarmee de visie voor aan de gemeenteraad.

De eerdere ontwerpvisie was met informatie van verschillende afdelingen van de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties gemaakt. Inwoners, woningbouwcorporaties, huurdersorganisaties, dorps- en wijkbelangen, buurgemeenten en andere betrokken partijen konden een officiële reactie geven. Met alle reacties maakte de gemeente de definitieve volkshuisvestingsvisie. De ontwerpvisie lag van 1 tot en met 30 september 2020 digitaal ter inzage via deze pagina. In deze periode was er ook een informatieavond voor belanghebbenden en geïnteresseerden.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Remco Deelstra via het telefoonnummer 14 058 of Aletta Kalma via het telefoonnummer 14 058 of stuur een mail naar wonen@leeuwarden.nl.

Ontwerp volkshuisvestingsvisie in beeld (infographic)
Auteur: 
Gemeente Leeuwarden
Licentie: 
Creative Commons