Lion

Wizigjen melden bystânsútkearing

As jo in bystânsfersekering ûntfange, dan moatte jo in feroaring yn jo situaasje op tiid trochjaan. Bygelyks as jo gearwenje sille, byfertsjinje of as jo op fakânsje sille. Dat moat yntiids, oars riskeare jo in boete.

Jou jo wizigings troch fia it wizigingsformulier of telefoanysk fia 14058