Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Weromfoardering bystânsútkearing

Ha jo tefolle bystânsútkearing ûntfongen? Dan moatte jo dy werombetelje. Soks neame wy in weromfoardering.