Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Sels útrekkenje wêr't jo rjocht op ha

Moatte jo rûnkomme fan in leech ynkommen? Dan komme jo faaks yn de beneaming foar in fergoeding fan de gemeente Ljouwert. Op 'Berekkenje jo rjocht' lêze jo sekuer op hokker fergoedings oft jo rjocht ha.