Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Partisipaasjepreemje

Krije jo in útkearing fan de gemeente Ljouwert en dogge jo frijwilligerswurk (partisipaasje-aktiviteiten) yn de buert, wyk of gemeente? As jo dat in jier dien ha, hawwe jo mooglik rjocht op in beleaning (partisipaasjepreemje).