Lion

Partisipaasjepreemje

Krije jo in útkearing fan de gemeente Ljouwert en dogge jo frijwilligerswurk ('partisipaasje-aktiviteiten') yn de buert, wyk of gemeente? As jo dat in jier lang dien ha, ha jo miskien rjocht op in beleanning ('partisipaasjepreemje'). Dy beleanning kinne jo ienris it jier krije.