Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Minimaregelings

Hawwe jo in leech ynkommen en muoite mei it rûnkommen alle moannen? Faaks hawwe jo rjocht op in minimaregeling.

'Minimaregelings' is in sammelnamme foar regelings foar minsken mei in leech ynkommen. Wannear't jo troch jo situaasje dêr rjocht op hawwe, kinne jo in fergoeding ûntfange foar ferskillende kosten