Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Beteldagen útkearings

Untfange jo in bystânsútkearing? En wolle jo witte wannear't de gemeente Ljouwert jo útkearing op jo rekken stoart? Hjirûnder fine jo in oersjoch fan de beteldata.

It ferskilt de bank wannear't jo jild op jo rekken stiet. Jo kinne derfan útgean dat jo útkearing op de neamde beteldatum byskreaun is. Wolle jo de gemeente freegje oft jo útkearing oermakke is, dat kin soks in dei nei de ûndersteande beteldata. Earder kinne wy dat net foar jo neisjen.