Kan uw bezoek wachten aan het Gemeentehuis? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak. Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

Wmo en Jeugdsoarch

Op de webside 'lwdvoorelkaar.nl' fine jo mear ynformaasje oer stipe en soarch yn de gemeente Ljouwert. Tink hjirby oan ferskate Wmo-foarsjennings en Jeugdhelp.