Lion

Wiken en doarpen

Eltsenien wennet graach yn in noflike leefomjouwing mei skjinne strjitten, foldwaande parkearplak en boartersplakken. In wyk of doarp dêr't men op in noflike wize kontakt mei-inoar hat en dêr't it jûns feilich is. Wykorganisaasjes, wykpanels en doarpsbelangen sette har dêr mei de gemeente Ljouwert foar yn.