Lion

Wiken en doarpen

Eltsenien wennet graach yn in noflike leefomjouwing mei skjinne strjitten, foldwaande parkearplakken en boartersplakken. In wyk as doarp wêr't jo op in noflike wize kontakt mei-inoar ha en wêr't it jûns feilich is. Wykorganisaasjes, wykpennels en doarpsbelangen sette har hjir tegearre mei de gemeente Ljouwert foar yn.