Lion

Uttreksel basisregistraasje persoanen

Soms ha jo in úttreksel út de basisregistraasje persoanen (BRP) nedich. Dat is in ferklearring fan de gemeente dat jo yn Ljouwert wenje. Op it standertúttreksel stiet jo namme, adres, berteplak en -datum.

In úttreksel basisregistraasje persoanen wurdt gauris betize mei in ôfskrift boargerlike stân dêr't gegevens yn stean út in akte fan berte, ferstjerren, houlik of skieding
DigiD is persoansbûn.