Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Uttreksel basisregistraasje persoanen

Soms ha jo in úttreksel út de basisregistraasje persoanen (BRP) nedich. Dit is in ferklearring fan de gemeente dat jo yn Ljouwert wenje. Op it standert úttreksels stiet jo namme, adres, berteplak en bertedatum.

In úttreksel basisregistraasje persoanen wurdt gauris betize mei in ôfskrift boargerlike stân dêr't gegevens yn stean út in akte fan berte, ferstjerren, houlik of skieding
DigiD is persoansbûn.