Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Persoansgegevens BRP (ynsjen en trochjaan korreksjes)

Yn 'e Basisregistraasje Persoanen (BRP) steane persoansgegevens fan alle ynwenners fan de gemeente Ljouwert. Wolle jo witte hoe't jo fermeld steane of doge jo persoansgegevens net? Jo kinne sels jo gegevens ynsjen of de gemeente freegje wat te korrizjearjen.