Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Ofskrift boargerlike stân

By de gemeente kinne jo in ôfskrift (kopy) fan in akte oanfreegje. Tink derom dat jo it ôfskrift yn de goede gemeente oanfreegje.

DigiD is persoansbûn.