Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Legalisearjen hantekening

Mei it legalisearjen fan jo hantekening bewize jo dat in hantekening op in dokumint echt fan jo is. Jo meitsje dêrfoar in ôfspraak.

De ferklearring legalisearret allinne de hantekening. Net de ynhâld fan it dokumint dat jo tekenje.