Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Garantstelling of lozjysferstrekking

In garantstelling of lozjysferstrekking is in ferklearring dêr't yn stiet dat jo ien út it bûtenlân útnûgje om nei Nederlân te kommen. Dy ferklearring is bytiden nedich by in fisumoanfraach. In garantstelling of lozjysferstrekking helpt om in fisum te krijen. Jo stean dan nammentlik finansjeel garant foar dy persoan.