Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Ferklearring oangeande it hâlden en dragen

In ferklearring oangeande it hâlden en dragen (VOG) is in bewiis fan goed gedrach. Wurkjouwers of ynstânsjes kinne dêr om freegje as jo bygelyks wurkje sille yn de berne-opfang, it ûnderwiis of as jo in wapenfergunning oanfreegje wolle.