Lion

Ferklearring oangeande it hâlden en dragen

In ferklearring oangeande it hâlden en dragen (VOG) is in bewiis fan goed gedrach. Wurkjouwers of ynstânsjes kinne dêr om freegje as jo bygelyks wurkje sille yn de berne-opfang, it ûnderwiis of as jo in wapenfergunning oanfreegje wolle.