Lion

Bekrêftigjen kopy

Soms ha jo in bekrêftige kopy fan in dokumint nedich. Dat is in ferklearring dat de kopy fan it dokumint der krekt itselde útsjocht as it orizjineel. De gemeente set in merk op de kopy fan it orizjinele dokumint. Dêrfoar meitsje jo in ôfspraak.

Bekrêftigjen is net mooglik foar diploma's of tsjûchskriften.