Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Registrearre partnerskip omsette yn houlik

Wolle jo in registrearre partnerskip omsette litte nei in houlik? Dat kinne jo regelje yn de gemeente fan jo kar. Jo meitsje dêrfoar in ôfspraak.

In omsetting is yn guon lannen net jildich