Lion

Nammegebrûk

Nei jo houlik of registrearre partnerskip feroaret jo efternamme net. Wol kinne jo de efternamme fan jo partner brûke. Dat jildt foar beide partners.

Op offisjele dokuminten, lykas in paspoart en rydbewiis, stiet altiten jo eigen efternamme, eventueel oanfolle mei de namme fan de partner. Wolle jo jo nammegebrûk feroarje, dan kinne jo dat digitaal trochjaan mei help fan DigiD.