Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Nammegebrûk

Ha jo in registrearre partnerskip of binne jo troud? Of is jo partnerskip of houlik ûnbtûn? Dan kinne jo oanjaan mei hokker efternamme jo oanskreaun wurde wolle troch de oerheid.

Op offisjele dokuminten, lykas in paspoart en rydbewiis, stiet altiten jo eigen efternamme, eventueel oanfolle mei de namme fan de partner. Wolle jo jo nammegebrûk feroarje, dan kinne jo dat digitaal trochjaan mei help fan DigiD.