Lion

Nammegebrûk

Ha jo in registrearre partnerskip of binne jo troud? Of is jo partnerskip of houlik ûnbtûn? Dan kinne jo oanjaan mei hokker efternamme jo oanskreaun wurde wolle troch de oerheid.

Op offisjele dokuminten, lykas in paspoart en rydbewiis, stiet altiten jo eigen efternamme, eventueel oanfolle mei de namme fan de partner. Wolle jo jo nammegebrûk feroarje, dan kinne jo dat digitaal trochjaan mei help fan DigiD.