Lion

Melding ûntbining, beëiniging registrearre partnerskip

Wolle jo in registrearre partnerskip ûntbine of beëinigje? Ofhinklik fan de situaasje dogge jo dat fia de rjochtbank, in advokaat of notaris. Jo skriuwe de ûntbining binnen 6 moannen of de beëiniging binnen 3 moannen nei de útspraak yn by de gemeente dêr't it partnerskip registrearre waard. Pas dan is de ûntbining of beëiniging definityf.