Kan uw bezoek wachten aan het Gemeentehuis? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak. Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

Ferstjerren

As ien yn Ljouwert ferstjert, kin eltsenien dy't dat wit dêr oanjefte fan dwaan. Meastal is dat de begraffenisûndernimmer. De gemeente makket dan in ferstjerakte op. Foar it oanjaan fan in ferstjerren meitsje jo in ôfspraak.