Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Ferstjerren

As ien yn Ljouwert ferstjert, kin eltsenien dy't dat wit dêr oanjefte fan dwaan. Meastal is dat de begraffenisûndernimmer. De gemeente makket dan in ferstjerakte op. Foar it oanjaan fan in ferstjerren meitsje jo in ôfspraak.