Lion

Ferstjerren

As ien yn Ljouwert ferstjert, kin eltsenien dy't dat wit dêr oanjefte fan dwaan. Meastal is dat de begraffenisûndernimmer. De gemeente makket dan in ferstjerakte op. Foar it oanjaan fan in ferstjerren meitsje jo in ôfspraak.