Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Erkennen fan de heitesteat

Wolle jo as man in bern erkenne? Dat dogge jo by de boargerlike stân fan de gemeente of fia in notaris. Dat kin ek as jo net de biologyske heit binne. Trochdat jo it bern erkenne, wurde jo de wetlike heit. Dêrmei krije jo alle rjochten en plichten dy't hearre by de heitesteat. Jo meitsje dêrfoar in ôfspraak.

As jo net mei-inoar troud binne, hat allinne de mem it âlderlik gesach. Om as heit ek it gesach te krijen, tsjinje jo tegearre in fersyk yn by de griffy fan de rjochtbank.