Kan uw bezoek wachten aan het Gemeentehuis? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak. Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

Erkennen fan de heitesteat

Wolle jo as man in bern erkenne? Dat dogge jo by de boargerlike stân fan de gemeente of fia in notaris. Dat kin ek as jo net de biologyske heit binne. Trochdat jo it bern erkenne, wurde jo de wetlike heit. Dêrmei krije jo alle rjochten en plichten dy't hearre by de heitesteat. Jo meitsje dêrfoar in ôfspraak.

As jo net mei-inoar troud binne, hat allinne de mem it âlderlik gesach. Om as heit ek it gesach te krijen, tsjinje jo tegearre in fersyk yn by de griffy fan de rjochtbank.