Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Rekkenkeamer

De rekkenkeamer yn de gemeente Ljouwert bestiet út trije leden, stipe troch in amtlik sekretaris.