Kan uw bezoek wachten aan het Gemeentehuis? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak. Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

Proclaimer

De gemeente Ljouwert is ferantwurdlik foar de ynhâld fan dizze website. Wy dogge der alles oan om de ynhâld sa aktueel, tagonklik, korrekt en folslein mooglik te meitsjen en te hâlden.

Ynformaasje net korrekt of ferâldere?

Komme jo op de website dochs wat tsjin dat net korrekt is of ferâldere? Dan stelle wy jo reaksje tige op priis. Jo kinne dêrta it kontaktformulier ynfolje.

Fertroulik

Alle ynformaasje dy't jo ús jouwe, wurdt fertroulik behannele. Jo persoans- of adresgegevens brûke wy allinne foar it doel dêrta't jo dy ôfjûn ha.

Responsible disclosure


De gemeente Ljouwert nimt wiidweidige maatregels om de kompjûtersystemen goed te befeiligjen. Likegoed kinne ek ús systemen in swak stee ha. As jo in swak stee yn ien fan ús systemen ûntdekke, fernimme wy dat graach fan jo. Wy kinne dan gaadlike maatregels nimme. Lês hjir ús útgongspunten op it gebiet fan 'responsible disclosure'.