Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Twadde paspoart

Reizgje jo in soad, ek nei lannen dy't mei-inoar yn konflikt binne? Of kinne jo tydlik net oer jo paspoart beskikke yn ferbân mei in fisumoanfraach? Jo kinne dan in twadde paspoart oanfreegje. Jo meitsje dêrfoar in ôfspraak. Jo moatte wol oantoane dat jo it twadde paspoart nedich ha.