Lion

Sûnensferklearring

Nedich foar it earste rydbewiis B. As jo in rydbewiis foar bus of frachtwein oanfreegje of fernije. Of as jo in handicap of beheining ha of âlder binne as 75 jier en jo rydbewiis fernije wolle.