Lion

Reizgje mei bern

Guon lannen easkje in ferklearring dêr't bliken út docht dat de folwoeksene ek werklik de âlder is of it foech hat oer it meireizgjende bern. Ynformearje dêrnei by de ambassade of it konsulaat fan it lân fan bestimming.

Foar ynformaasje oer grinskontrôle oan de Nederlânske grins as jo reizgje mei jo bern, wurde jo ferwiisd nei de website fan de Ryksoerheid