Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Frjemdlingepaspoart

Wenje jo yn Nederlân, ha jo net de Nederlânske nasjonaliteit mar wol in ferbliuwsfergunning type I of II en kinne jo gjin paspoart út it lân fan komôf krije? Dan kinne jo in frjemdlingepaspoart oanfreegje. Dêrfoar meitsje jo in ôfspraak.