Lion

Frjemdlingepaspoart

Wenje jo yn Nederlân, ha jo net de Nederlânske nasjonaliteit mar wol in ferbliuwsfergunning type I of II en kinne jo gjin paspoart út it lân fan komôf krije? Dan kinne jo in frjemdlingepaspoart oanfreegje. Dêrfoar meitsje jo in ôfspraak.