Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Flechtlingepaspoart

Ha jo de flechtlingestatus en wolle jo nei it bûtenlân reizgje? Dan ha jo in flechtlingepaspoart nedich. Dat paspoart is yn alle lannen fan de wrâld jildich, útsein yn it lân dêr't jo weikomme. In flechtlingepaspoart freegje jo persoanlik oan by de gemeente. Dêrfoar kinne jo in ôfspraak meitsje. Nei sawat in wike kinne jo jo paspoart ôfhelje.

Jo kinne as âlder net út namme fan jo bern in paspoart oanfreegje. Jo nimme jo bern mei nei it gemeentekantoar.