Lion

Offal en recycling

Yn Ljouwert is Omrin ferantwurdlik foar it ynsammeljen fan jo (grut) húshâldlik en gft-ôffal.

By Omrin kinne jo terjochte foar alle ynformaasje oer:

  • ferskillende ôffalsoarten
  • Oanmelden grut ôffal
  • Opheljen kringloopguod
  • Miljeustrjitte
  • Offalkalinder/-ynsammeling
  • Skiedingswizer
  • Miljeupas
  • Kontener hiere
  • Offalapp