Lion

Oerlêst troch eveneminten

Fan eveneminten kinne jo oerlêst ha troch lûd, ôffal, it fierde belied, parkearen, drugsgebrûk, ensfh.

As jo it fermoeden ha dat de organisaasje fan in evenemint yn de gemeente Ljouwert de foarskriften oertrêdet, dan kinne jo in melding trochjaan. 
Meldings wurde, foar safier't soks kin, ûnder it evenemint oppakt en neitiid meinaam by de evaluaasje.

Oerlêst troch eveneminten
Fan eveneminten kinne jo oerlêst ha troch lûd, ôffal, it fierde belied, parkearen, drugsgebrûk, ensfh.
As jo it fermoeden ha dat de organisaasje fan in evenemint yn de gemeente Ljouwert de foarskriften oertrêdet, dan kinne jo in melding trochjaan. 
Meldings wurde, foar safier't soks kin, ûnder it evenemint oppakt en neitiid meinaam by de evaluaasje.

Hoe jou ik in melding troch?

  • Foar in spoedeaskjende melding ûnder iepeningstiden fan it Stedskantoar en as de mooglike oertrêding op itselde stuit plakfynt: nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert.
  • Foar in spoedeaskjende melding bûten iepeningstiden fan it Stedskantoar en as de mooglike oertrêding op itselde stuit plakfynt: nim kontakt op mei de Plysje fia 0900-8844.
  • De mooglike oertrêding is net spoedeaskjend: jou in melding wen-, wurk- en leefomjouwing troch mei ûnderwerp/haadkategory "Eveneminten".